จริยธรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย์

Main Article Content

sathaporn vichairam

บทคัดย่อ

บทความเรื่องจริยธรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ  1) เพื่อทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้อธิบายหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในลักษณะที่เหมือนกันในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน 2) เพื่อวิเคราะห์หลักจริยธรรมที่สอดคล้องในการประยุกต์ใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์จะประกอบด้วย 4 หลักการสำคัญได้แก่ การสรรหาและการคัดเลือก การใช้ประโยชน์ การธำรงรักษา และการพัฒนา สำหรับจริยธรรมที่สอดคล้องกับการสรรหาและการคัดเลือกจะเกี่ยวข้องกับการใช้หลักการคัดเลือกคนตามระดับสติปัญญาของมนุษย์ซึ่งเปรียบได้กับบัวสี่เหล่า การใช้ประโยชน์จะสอดคล้องกับการพิจารณามอบหมายงานที่เหมาะสมกับจริตของแต่ละบุคคล การธำรงรักษาจะสอดคล้องกับการใช้หลักพรหมวิหารในการครองใจคน และการบริหารโดยปราศจากอคติ เป็นต้น รวมทั้งเมื่อมีการพิจารณาลงโทษก็จะใช้หลักอารยวิธี เช่น หลักนิคคหวิธี ปัคคหวิธี ปวารณาวิธี เป็นต้น สำหรับหลักการพัฒนาจะสอดคล้องกับการพัฒนาโดยสมบัติต้นทุน และกระบวนการไตรสิกขา เป็นต้น

Article Details

บท
บทความวิชาการ (Academic Paper)

References

ธาดา วิทยาพูล. (2540). การประยุกต์ใช้หลักพุทธศาสน์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์. ภาคนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

เทพศักดิ์ บุณยรัตน์พันธุ์. (2559). แนวคิดเกี่ยวกับองค์การ การจัดการ และการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ติน ปรัชญพฤทธิ์. (2542). ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สถาพร วิชัยรัมย์. (2559). จริยธรรมสำหรับนักบริหาร. บุรีรัมย์: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย์.

สุนันทา เลาหนันท์. (2556). การบริหารทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ: ธนการพิมพ์.

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). (2543) ถึงเวลามารื้อปรับระบบพัฒนาคนกันใหม่.

กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). (2554). ). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. (พิมพ์ครั้งที่ 34). นนทบุรี : เอส.อาร์.พริ้นติ้งแมสโปรดักส์.

พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). (2539). การปกครองคณะสงฆ์ไทย. กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม.

_______. (2541). คุณธรรมสำหรับผู้บริหาร. กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม.

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน). (2543). ). รวมธรรมะ. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์ พับลิชชิ่ง.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. (2559). วินัยและการรักษาวินัย. สืบค้นเมื่อ 18 เมษายน 2564, จาก http://www.otepc.go.th./otepc06/files/law 53-05.pdf