การพัฒนาชุดฝึกทักษะการปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Main Article Content

พนาสิ​นธุ์​ ศรีวิเศษ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและตรวจสอบประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 75/75  และ 2) เปรียบเทียบทักษะการปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้ของนักศึกษาหลังเรียนกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม  กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ชุดฝึกทักษะการปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้  และแบบประเมินทักษะการปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ


ผลการวิจัยพบว่า


  1. ชุดฝึกทักษะการปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้ เท่ากับ 83.92/85.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ 75/75

  2. นักศึกษามีทักษะการปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้ หลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะที่พัฒนาขึ้น โดยรวมเท่ากับร้อยละ 83.68 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม โดยมีจำนวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 100

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Paper)