ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดชัยภูมิ

Main Article Content

ณัฐชยา พลมณี
กรุณา เชิดจิระพงษ์

บทคัดย่อ

       การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการจัดการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล และเพื่อศึกษาปัจจัยการจัดการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดชัยภูมิ เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 139 คน จากการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า


  1. ระดับการจัดการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการควบคุมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านภาวะการเป็นผู้นำ ด้านการวางแผน และด้านการจัดการองค์กร ตามลำดับ

  2. ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณภาพงานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านปริมาณงาน ด้านค่าใช้จ่าย และด้านเวลา ตามลำดับ

      3. ปัจจัยด้านการควบคุม ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดชัยภูมิ

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Paper)

References

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. (2550). การจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย.
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. (2562). การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย.
_______. (2563). รายงานการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย.
ธิดารัตน์ สินแสง. (2556). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน TMB ในเขตธุรกิจสมุทรปราการ. วิทยานิพนธ์. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
ธีระยุทธ์ เลี้ยงสมบูรณ์. (2552). ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามทรรศนะของข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน. (วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต). อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
นพดล จันระวัง. (2562). การบริหารงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 15(1). 8.
บุญชม ศรีสะอาด. (2553). การวิจัยเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.
รุ่งกมล สุวรรณมิตร (2557). ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. (วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต). นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
สิน พันธุ์พินิจ. (2555). เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ : วิทยาพัฒน์.
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2562). พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2562. สำนักนายกรัฐมนตรี.
สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น. (2558). มาตรฐานกำหนดตำแหน่งการจัดเก็บรายได้,สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2563, จาก http://mai.go.th/pdf/14709018901.pdf.
สำนักงานบริหารการคลังท้องถิ่น. (2554). แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย.
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ. (2562ก). แจ้งผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562, สืบค้นเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2563, จาก https://www.cpmlocal.org/dnm_file/govdoc_stj/56244347_center.pdf.
_______. (2562ข). บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ. ชัยภูมิ : ไทยเสรีการพิมพ์.
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง. (2562). รายงานสถานการณ์ด้านการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562, สืบค้นเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2563, จาก http://www.fpo.go.th/main/getattachment/Economic-report/Fiscal-Situation-Report/12092/12-รายงานสถานการณ์ด้านการคลังประจำปีงบประมาณ-2562-(เดือนกันยายน-2562).pdf.aspx.
_______. (2563). รายงานสถานการณ์ด้านการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563, สืบค้นเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2563, จาก http://www.fpo.go.th/main/getattachment/Economic-report/Fiscal-Situation-Report/13683/12-รายงานสถานการณ์ด้านการคลังประจำปีงบประมาณ-2563-(เดือนกันยายน-2563).pdf.aspx.
อังคณา ทัพใหญ่. (2563). ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 10(3). 150.
Louis A. Allen. (1958). Management and organization (No. 04; HD31, 5)
Peterson, E. & Grosvenor, E.P. (1953). Business organization and management. llinois: Irwin.