การถ่ายทอดพื้นบ้านถู่เจียกรณีศึกษาศิลปินต้นแบบผู้ถ่ายทอดเพลงถู่เจียของชาติ ในเมืองถงเหริน มณฑลกุ้ยโจว ประเทศจีน

Main Article Content

คมกริช การินทร์

บทคัดย่อ

บทความนี้ “การถ่ายทอดเพลงพื้นบ้านถู่เจีย กรณีศึกษาศิลปินต้นแบบผู้ถ่ายทอดเพลงถู่เจียของชาติ ในเมืองถงเหรินมณฑลกุ้ยโจวประเทศจีน” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการถ่ายทอดเพลงพื้นบ้านถู่เจียในเมืองถงเหรินมณฑลกุ้ยโจวประเทศจีน รวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการเชิงคุณภาพ ที่เขตปกครองตนเองเหยียนเหอถู่เจีย เมืองถงเหริน มณฑลกุ้ยโจว ประเทศจีน โดยเก็บข้อมูลจากศิลปินที่ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินต้นแบบผู้ถ่ายทอดเพลงถู่เจียของชาติ 1 ท่าน คือ นายหวังโบ (Mr. Wang Bo) และลูกศิษย์ จำนวน 5 คน ได้แก่นายเชอ เคียนหลง (Mr. She Qianlong) นายเทียน ชีหมิง (Mr.Tian qimin) นายจาง เจียหง (Mr. Zhang Jiahong) นางหวัง หลิงหลิง (Mrs.Wang lingling) และ นางเจียง นา (Jiang na)  ใช้วิธีการสัมภาษณ์และสังเกตุการณ์ ผลการวิจัยพบว่า:


          การถ่ายทอดบทเพลงพื้นบ้านถู่เจียมี 4 ขั้นตอน; 1) ขั้นนำ (introduction) มีการเตรียมเนื้อเพลงสำหรับการสอนแจกให้นักเรียนก่อนและผู้สอนร้องเพลงให้ผู้เรียนฟังก่อน 2) ขั้นสอน (body) ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย จากนั้นสอนทีละประโยค โดยให้นักเรียนร้องตามเมื่อนักเรียนร้องเพลงได้จึงสอนประโยคต่อไปจนจบเพลง มีการพาผู้เรียนไปเรียนในสถานที่จริง 3) ขั้นสรุป (conclusion) ผู้สอนให้ร้องทั้งเพลงแบบกลุ่มเป็นการสรุปทบทวนเนื้อหาที่เรียน และ 4) ขั้นประเมินผล (assessment) ให้ร้องทีละคนโดยผู้สอนเป็นผู้กำหนดว่าจะให้ร้องวรรคไหน และมีการพานักเรียนไปที่เวทีจริงเพื่อขึ้นทำการแสดง

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Paper)

References

ณรุทธ์ สุทธจิตต์. (2021). ว่าด้วยดนตรีศึกษาและระบบการศึกษาไทย. สืบค้นวันที่ 18 พฤษภาคม
2564 จากเวปไซต์ http://kotavaree.com/?p=215
Tian can. (2009). Tujia music. Chaina: Central University for Nationalities Publishing
House.
Luo wen. (2010). Value of Tujia Folk Songs in Chongqing. n.p.
Smith & Ragan. (1999). การกำหนดขั้นการเรียนการสอน. สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564
จากเวปไซต์ https://sites.google.com/site/hnwykarreiynru123/
khan-txn-kar-reiyn-kar-sxn
Jiang Na. (2020). ลูกศิษย์นายหวัง โบ (2020, November 8) สัมภาษณ์
She Qianlong. (2020). ลูกศิษย์นายหวัง โบ (2020, November 8) สัมภาษณ์
Tian Qimin. (2020). ลูกศิษย์นายหวัง โบ (2020, November 8) สัมภาษณ์
Wang Bo. (2020). ศิลปินต้นแบบผู้ถ่ายทอดเพลงถู่เจียของชาติ ในเมืองถงเหริน มณฑลกุ้ยโจว
ประเทศจีน. (2020, October 10) สัมภาษณ์
Wang Lingling. (2020). ลูกศิษย์นายหวัง โบ (2020, November 8) สัมภาษณ์
Zhang jiahong. (2020). ลูกศิษย์นายหวัง โบ (2020, November 8) สัมภาษณ์