กระบวนการกลุ่มพลิกพื้นผืนป่าเพื่อการเรียนรู้ก้าวสู่การเป็น แหล่งท่องเที่ยวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : ลักษณะผู้นำกลุ่มต่อการจัดการป่าชุมชน

Main Article Content

วีรชัย คำธร

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มุ่งเสริมสร้างลักษณะผู้นำกลุ่มต่อการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนา สำ นักสงฆ์ ป่า
ชุมชนภูน้อย และเขื่อนลำสะพุงก้าวสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในพื้นที่ป่าชุมชนภูน้อย จังหวัดชัยภูมิรูปแบบการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบประเมินความต้องการ
แบบบันทึกสภาพบริบทป่าชุมชน กล้องบันทึกภาพ เทปบันทึกเสียงคู่มือจัดการป่าชุมชนภูน้อย หน่วย
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ผู้นำสงฆ์ผู้นำ หมู่บ้าน คณะกรรมการป่าชุมชน ผู้นำองค์การบริหารส่วนตำ บลครู
นักเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์สภาพทรัพยากรป่าชุมชนเชิงประจักษ์วิเคราะห์เชิงเนื้อหา
และวิเคราะห์สถิติพื้นฐาน
ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะผู้นำกลุ่มต่อการจัดการป่าชุมชนภูน้อย ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย = 3.68) นํ้าหนักความสำคัญผู้นำกลุ่ม ได้แก่ (1) การมีส่วนร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์
ป่าชุมชน (ค่าเฉลี่ย = 3.93) (2) การอุทิศตนเพื่อป่าชุมชน (ค่าเฉลี่ย = 3.72) (3) การสนับสนุนทรัพย์
เพื่อการอนุรักษ์ป่าชุมชน (ค่าเฉลี่ย = 3.62) (4)การรับผิดชอบป่าชุมชนร่วมกันเป็นกลุ่มเครือข่าย(ค่า
เฉลี่ย = 3.59) และ (5) การเห็นแก่ประโยชน์เพื่อบุคคลอื่น (ค่าเฉลี่ย = 3.55)ตามลำดับ อีกทั้งพบว่า
มีการสะท้อนความจำ เป็นพื้นฐานต่อการพึ่งพาอาศัยป่าชุมชน พร้อมอุทิศตนเพื่อป่าชุมชน แสดงออก
ถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบจัดการป่าชุมชน

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Paper)

References

กรมป่าไม้ส่วนส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน. (2558). ฐานข้อมูลป่าชุมชน. เว็บไซต์สืบค้นเมื่อวันที่
15 ตุลาคม 2558 http://www.forest.go.th/index.php?lang=th.
ครรชิต พุทธโกษา. (2554). คู่มือการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้. สำ นักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ
เชาวฤทธิ์สาสาย. (2550).การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นสำ หรับผู้เตรียมตัวเป็นพระสงฆ์
คาทอลิกสู่ภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ในฐานะผู้นำ ทางการศึกษา.ดุษฎีนิพนธ์(การบริหารการ
ศึกษาและภาวะผู้นำ ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น.
บังอร ไชยเผือก. (2550). การศึกษาคุณลักษณะของผู้นำแบบผู้รับใช้และบรรยากาศของโรงเรียน
คาทอลิกสังกัดคณะภคินีพระกุมารเยซู. สารนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ.
พิชาวีร์เมฆขยาย. (2550).การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้สำ หรับผู้นำกิจกรรม
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์.
วีรชัย คำธร. (2559). คู่มือจัดการป่าชุมชนภูน้อย. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกรุงเทพฯ.
วีรชัย คำธร. (2559). กระบวนการกลุ่มพลิกพื้นผืนป่าเพื่อการเรียนรู้ก้าวสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาป่าชุมชนภูน้อย (บ้านนาเจริญ)
หมู่ 9, 18ตำ บลหนองแวงอำ เภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิ.รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี.
สัญญา สัญญาวิวัฒน์. (2547). ทฤษฎีและกลยุทธ์การพัฒนาสังคม. สำ นักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ.
สำ นักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. (2556). คู่มือจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามพระราชดำ ริ. บริษัท พี.เอ.ลิฟวิ่ง จำกัด
กรุงเทพฯ.
สุปาณีสนธิรัตน และคณะ. (2547).จิตวิทยาทั่วไป. ภาควิชาจิตวิทยาคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์. จามจุรีโปรดักท์, กรุงเทพฯ.
Dennis,R.S., & Bocarnea,M. (2005). Development of the servant leadership assessment
instrument.Leadership & Organization Development Journal,26(8),600-615.
Guillaume Lescuyer. (2013). Sustainable Forest Management at the Local Scale:
A Comparative Analysis of Community Forests and Domestic Forests
in Cameroon. Accepted: 19 January 2012 / Published online : 7 February
2012 _ Steve Harrison, John Herbohn 2012
Irving, J. A., & Longbotham, G. J. (2007). Team effectiveness and six essential servant
leadership themes : A regression model based on items in the organizational
leadership assessment. International Journal of Leadership Studies, 2 (2),
98-113.
McGee-Cooper A., &.Trammell, D. (2002).From hero-as-leader to servant-as-leader.
In L. &. Spears, M. (Ed.), Focuson leadership : Servant leadership for the 21th
century, pp. 141-152df. New York : John Wiley & Sons.
Russell,R.F. (2001). The role of values in servant leadership.Leadership & Organization
Development Journal : 22, 78-84.
Spears, & Lawrence, M. (2002). Focus on leadership : Servant-leadership for the
twenty-first century. New York, NY : John Wiley & Sons.
Waddell,T. J. (2006).Servant leadership.Paper presented at theServantLeadership
Research Roundtable, Regent University, Virginia Beach, VA. Retrieved
September 30, 2009