การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์และการดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

Main Article Content

มานะ โสภา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ(1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องระบบการ
ทำ งานของคอมพิวเตอร์และการดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำ หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
2(2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และ(3)ศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่2/1
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน จังหวัดอุดรธานีภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2558 จำ นวน 26คน
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (2)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (3) แบบทดสอบย่อย และ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจ
สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าประสิทธิภาพ (E1/ E2) และการหาค่าทีแบบ
ไม่เป็นอิสระจากกันผลการวิจัยพบว่า (1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 82.88/81.02(2) นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อยู่ในระดับพอใจมาก ( X = 2.53, S.D. = 0.61)

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Paper)

References

จิราภา เต็งไตรรัตน์และคณะ. (2554). จิตวิทยาทั่วไป (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ : สำ นักพิมพ์
ธรรมศาสตร์.
ณัฐกร สงคราม. (2553). การออกแบบและพัฒนามัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: สำ นักพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ถนอมพร (ตันพิพัฒน์) เลาหจรัสแสง. (2541). คอมพิวเตอร์ช่วยสอน. กรุงเทพฯ: วงกมลโพรดักชัน.
ธราภพ ยานการ. (2550).การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการสร้างเว็บเพจ สำ หรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.ครุศาสตรมหาวิทยาลัย สาขาหลักสูตรและการสอน
(การสอนทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์.
ภคณัฏฐ์บุญถนอม. (2553).การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ สำ หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำ เพ็ญ.ศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
มนต์ชัย เทียนทอง. (2545). การออกแบบและพัฒนาคอร์สแวร์สำ หรับบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
โรจนฤทธิ์จันนุ่ม. (2551).การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ฮาร์ดแวร์และเทคโนโลยี
สื่อสารข้อมูล สำ หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.