กลไกในการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้คู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีไส้เดือนดินในตำ บลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

Main Article Content

ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อค้นหากลไกการพัฒนารูปแบบสังคมแห่งการเรียนรู้คู่
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพื้นที่ตำ บลปงยางคก อำ เภอห้างฉัตร จำ หวัดลำ ปาง ประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่กลุ่มเกษตรกร ครัวเรือน นักเรียนในโรงเรียนวัดนางแล และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำ บล
ปงยางคกจำ นวน 50 คนโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม
ผลการวิจัยพบว่า ไส้เดือนดินสามารถใช้เป็นกลไกในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้คู่
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะมิติด้านความรู้ผู้เข้าร่วมโครงการสะท้อนให้เห็น
ถึงภูมิปัญญาของชาวบ้านที่มีอยู่แล้วและสามารถนำ มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะ
สม ตลอดจนความมุ่งมั่นของผู้ด้อยโอกาสในการช่วยเหลือตนเองไม่อยากเป็นภาระให้กับคนรอบข้าง
และความตั้งใจของครูและนักเรียนในการผสมผสานการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระเข้ากับการเลี้ยง
ไส้เดือนดินอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อสังคมที่สามารถสร้างนักวิจัยชุมชนที่เป็นปราชญ์ชาวบ้าน
ไว้กับชุมชนเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งสืบไป

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Paper)

References

นีออน พิณประดิษฐ. (2552).การพัฒนาเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พรชัย เจดามาน. (2559). เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (ออนไลน์). แหล่งที่มา
http://www.oknation.net/blog/jedaman/2013/02/18/entry-1 สืบค้นวันที่ 15
ตุลาคม 2559
วิโรจน์ฉิมดี. (2551). การพัฒนาอาชีพเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของสตรีตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำ บลสหกรณ์ กิ่งอำ เภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทิพย์ช้าง. (2556). รายงานการสำ รวจความต้องการส่งเสริมอาชีพ. ลำ ปาง :
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทิพย์ช้าง.
สุมาลีสังข์ศรี. (2556).แนวทางการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้.วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ,
6 (2) : 33 – 47.
สำ นักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียง และสำ นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. (2550). เศรษฐกิจ
พอเพียงคืออะไร (พิมพ์ครั้งที่ 3). ปทุมธานี: สำ นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ.