พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Main Article Content

พลอยะระดา ภูมี

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย และปัจจัยที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประชากรที่ใช้ศึกษา
คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อม (GE40001) ปีการศึกษา 2/2558 จำ นวน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้จำ นวน 317 คน ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ได้จากสูตรของยามาเน่ (Taro Yamane)
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามสถิติที่ใช้คือค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย ในภาพรวม
อยู่ในระดับที่ พอใช้( X = 1.60)

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Paper)

References

ิยชาติศิลปะสุวรรณ. (2557). ขยะมูลฝอยชุมชนปัญหาใหญ่ที่ประเทศกำลังเผชิญ. สำ นักวิชาการ
สำ นักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ปีที่4 ฉบับที่7 เดือนเมษายน 2557.(Online) : วันที่สืบค้น
ข้อมูล25 มกราคม 2559.จาก:http://nrei.rmutsv.ac.th/sites/default/files/poprosal/
บทความวิชาการขยะมูลฝอยชุมชนปัญหาใหญ่ที่ประเทศกำลังเผชิญ.PDF
ยศภัทร ยศสูงเนิน. วรรณภา รัตนวงค์และนงนุช จันทร์ดาอ่อน. (2558). การศึกษาพฤติกรรม
การจัดการขยะมลฝอยในชุมชนเทศบาลตำ บลโคกกรวด.ในการประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ“สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน”ครั้งที่2 ;
18-19 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา อำ เภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา :
ภาคโปสเตอร์. หน้า 63 – 69.
รุ่งกิจ บูรณ์เจริญ. (2554).การจัดการขยะฐานศูนย์:กรณีศึกษาโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์อำ เภอ
จอมพระ จังหวัดสุรินทร์. กรุงเพทฯ: วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร
การจัดการสิ่งแวดล้อม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
วรพล ภูภักดี.2554. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำ บลบึงวิชัย อำ เภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาฬสินธุ์ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พ.ค. – ส.ค. 2554. หน้า 39 – 44.
วลัยลักษณ์อัตธีรวงศ์. (2558). ความคิดเห็นและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย
ของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.วารสารธุรกิจปริทัศน์
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2558). หน้า 41 – 58.
สุวิมล ติรกานันท์. (2546). ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์: แนวทางสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สำ นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. (2558). พิมพ์รายชื่อนักศึกษา
ในระบบบริการบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. (Online) : วันที่สืบค้นข้อมูล
25 มกราคม 2559.จาก:http://192.168.237.27:7778/web/hmrservice/index.php
Barr,Stewart. (2007).FactorsInfluencingEnvironmental Attitudesand Behaviors
A U.K. Case Study of Household Waste Management.Environment and
Behavior, July 2007, vol. 39, 4.pp 435 – 473.