ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการบริหารงาน ของผู้บริหารเทศบาลตำ บลในเขตจังหวัดสกลนคร

Main Article Content

ชาติชัย อุดมกิจมงคล

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1) เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและระดับ
ประสิทธิผลการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลตำ บลในจังหวัดสกลนคร 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลตำ บลในจังหวัด
สกลนคร 3) เพื่อแสวงหาแนวทางพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและประสิทธิผลการบริหารงาน
ของผู้บริหารเทศบาลตำ บลในจังหวัดสกลนครกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้บริหารเทศบาลตำ บล
ในเขตจังหวัดสกลนครจำ นวน 56คนโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าความถี่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยและการทดสอบสมมติฐานโดยค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารเทศบาลในเขตจังหวัดสกลนครโดยภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการให้ความสำคัญ
ต่อบุคคล มีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระดับมากรองลงมาคือด้านการสร้างแรงบันดาลใจ มีภาวะ
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระดับมากส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือการกระตุ้นทางปัญญามีภาวะผู้นำ
การเปลี่ยนแปลงในระดับปานกลางและประสิทธิผลการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลตำ บลในเขต
จังหวัดสกลนครโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน โดย
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการรองลงมาคือด้านประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติราชการ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการพัฒนาองค์การ
2. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยภาพรวม มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารงาน
โดยภาพรวม ของผู้บริหารเทศบาลตำ บลในจังหวัดสกลนครอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05โดย
มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง และมีความสัมพันธ์ทางบวก (r = 0.737)
3. แนวทางพัฒนาภาวะผู้นำ การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารเทศบาลตำ บลในเขตจังหวัด
สกลนครจำ นวน 2ด้าน คือ1)ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์และ2)ด้านการกระตุ้นทางปัญญา
และแนวทางพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานจำ นวน 1 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาองค์การ

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Paper)

References

โกวิทย์พวงงาม. (2552). การปกครองท้องถิ่นไทย : หลักการและมิติใหม่ในอนาคต. พิมพ์ครั้งที่ 7.
กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์วิญญูชนจำกัด.
ณัฐวุฒิแก้วบางพูด. (2553). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับวัฒนธรรมองค์กร
กรณีศึกษา: เทศบาลนครภูเก็ต. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล.
ธานินทร์ศิลป์จารุ. (2550). การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS. กรุงเทพฯ :
วีอินเตอร์พริ้นทร์.
นิรันดร์สังข์จีน. (2548). ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของนายก
เทศมนตรี: ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลในจังหวัดปัตตานี. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
ประกาพันธ์สุธรรมแปง. (2554).การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและประสิทธิผลการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำ บลส่องดาว อำ เภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร. วิทยานิพนธ์รัฐ
ประศาสนศาตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
Bass & Avolio(1994). Improvingorganizationaleffectiveness throughTransformational
leadership. California : Sage.