การศึกษาสภาพจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

Main Article Content

จุฑาทิพย์ อิทธิชินพัฒน์

บทคัดย่อ

การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐานและการพัฒนาทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยการใช้แบบสอบถามอาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจำ นวน 248คน สถิติที่ใช้คือค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมลักษณะการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัย
เป็นฐาน ระดับปฏิบัติในระดับสูงที่สุด ( X = 3.56, SD. 0.50) และมีระดับความสำ เร็จอยู่ในระดับสูง
( X = 3.49,SD.0.65) ภาพรวมการใช้กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ พัฒนา
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ)ระดับปฏิบัติในระดับสูง
ที่สุด ( X = 3.84, SD. 0.74) และมีระดับความสำ เร็จอยู่ในระดับ สูง ( X = 3.14, SD.0.67)
จากแบบสอบถาม พบว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐานสิ่งที่ควร ปรากฏ
ในแผนการจัดการเรียนรู้นั้นควรเป็น การบูรณาการกิจกรรมการวิจัยเป็นฐานให้เข้ากับเนื้อหาสาระ
การเรียนรู้รวมไปถึงการเลือกรูปแบบการวิจัยที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้การวิเคราะห์จุดประสงค์การ
เรียนรู้และเนื้อหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานและ การวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน เพื่อให้นักศึกษามีผลการเรียนที่ดีขึ้น และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาเรียน
มากขึ้น ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ด้านผู้สอน ผู้สอนขาด
ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยอย่างถูกต้อง บางรายวิชาผู้สอนไม่ตรงกับสาขาวิชาที่ตนจบมา
ก็ใช้วิธีการอ่าน จำ ทำ เอกสารประกอบการสอนแล้วอธิบายตามที่ตนเข้าใจให้นักศึกษา ผู้สอนไม่ได้
เชี่ยวชาญในสิ่งที่ตนสอน บางครั้งไม่ได้ปฏิบัติตามแผนการจัดการเรียนรู้เวลาในการเตรียมการสอน
ไม่ค่อยมีเนื่องจากภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยมีมากผู้สอนที่ต่างคณะกันก็ไม่ได้ปรึกษา
หารือกันในปัญหาการเรียนการสอนเท่าที่ควร ขาดการสื่อสารระหว่างผู้สอนด้วยกัน นอกจากนี้การที่
อาจารย์มหาวิทยาลัยทำการวิจัยส่วนใหญ่เป็นการวิจัยเชิงพื้นที่ ต้องลงเก็บ ก็ใช้ประสบการณ์ในการ
ลงพื้นที่ครั้งที่ผ่านมาสอนนักศึกษา แต่การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐานอย่างแท้จริง
นั้นไม่รู้อย่างถ่องแท้ด้านผู้เรียน ปัญหาจากผู้เรียนคือ ผู้เรียนขาดการกระตือรือร้นในการเรียน การ
จัดกิจกรรมการใช้วิจัยเป็นฐานเข้ามาช่วยในการเรียนการสอนก็ช่วยได้บางครั้งเท่านั้น ผู้สอนกับผู้เรียน
ไม่มีปฏิสัมพันธ์กันเนื่องจากเวลาไม่เอื้ออำนวย

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Paper)

References

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552และแนวทางการปฏิบัติ (ออนไลน์)
จาก http ://graduateschool.bu.ac.th/taf/images/pdf/tqf_th.pdf 2552.
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, สำ นักงาน http:// www.mua.go.th/doc/datamoc.htm
(20/04/2006) 2549.
จรัส สุวรรณเวลา.(2545).การศึกษาที่มีวิจัยเป็นฐาน.กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
________. (2545) . การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้.
กรุงเทพฯ : สำ นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2548)โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้า.
ทิศนาแขมมณี. (2550). ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : สำ นักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
นงลักษณ์วิรัชชัยและสุวิมลว่องวานิช. (2546). การประเมินการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
กรุงเทพฯ : สำ นักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปทีป เมธาคุณวุฒิ. (2545). การเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัย. ในไพฑูรย์สินลารัตน์.
บรรณาธิการ. การเรียนการสอนที่มีวินัยเป็นฐาน : ประมวลบทความ. กรุงเทพฯ :
คณะคุรุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ไพฑูรย์สินลารัตน์. (2547). การเรียนการสอนที่มีการวิจัยเป็นฐาน. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
พันธิ์ศักดิ์พลสารัมย์, ศิริเดช สุชีวะ,วรวรรณ เหมชะญาติ, ดวงกมล สินเพ็ง, สร้อยสน สกลรัตน์และ
คณะ. (2549) โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ CRP.
กรุงเทพฯ : คณะคุรุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ไพศาล น้อยสุวรรณ. (2555). การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาระดับคุณภาพกลุ่มมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล, วารสารศึกษาศาสตร์.
สำ นักงานเลขาธิการสภาพการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (ม.ป.ป). การส่งเสริมสนับสนุนการใช้
การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้. สืบค้นเมื่อ 13 ตุลาคม 2552, จาก
http://www.thaiteacher.org/cms/contentview.php?contentID=CNT0000427.
สำ นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2549). รายงานการวิจัยประเมินผล การกระจายอำ นาจ
การบริหารและกาจัดการศึกษาให้เขตพื้นที่การศึกษาฉบับสรุป. กรุงเทพฯ.
สำ นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.วิชาการ,กรม.กระทรวงศึกษาธิการ. (2541). รายงานการวิจัย
จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา และอาชีวศึกษาของประเทศไทยในทศวรรษหน้าที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม. กรุงเทพฯ.
วิชิต สุรัตน์เรืองรองและคณะ. (2545). การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอน
ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา. รายงานการวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา.
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์และทัศนีย์บุญเติม. (2545). การสอนแบบ Research Based Learning.
ในไพฑูรย์สินลารัตน์. บรรณาธิการ.การเรียนการสอนที่มีวิจัยเป็นฐาน : ประมวลบทความ.
กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
สันต์สุวทันพรกุ. (2551). การวิจัยและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการสาระท้องถิ่น
โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสำ หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา.
ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา;จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา ปุญปัน. (2548). ตัวบ่งชี้กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบใช้วิจัยเป็นฐาน : กรณีการปฏิบัติ
ที่ดีที่สุดในโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน.วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต. (วิธีวิทยาการ
วิจัยการศึกษา). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุดาพร ลักษณียนาวิน. (ม.ป.ป).แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนในสังคมฐานความรู้. สืบค้นเมื่อ
23สิงหาคม 2552,จากhttp://www.academic.chula.ac.th/thaiver/fac_develop/
knowledge%20based%20society.pdf.
อมรวิชช์นาครทรรพ. (2545). การสอนแบบเน้นวิจัยโดยใช้สัญญาแห่งการเรียนรู้. ในไพฑูรย์
สินลารัตน์, บรรณาธิการ.การเรียนการสอนที่มีวิจัยเป็นฐาน : ประมวลบทความ.กรุงเทพฯ:
คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อำ รุง จันทวานิช. (2548). “ปาฐกถาพิเศษ เรื่องนโยบายส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
โดยผู้เรียนใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ” ในการเรียนการสอน
โดยผู้เรียนใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้. 1-11, กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
Entwistle, N., Thompson, S. and Tait, H., (1992).Guidelines for promoting effective
learning in higher education. Edinburgh, Scotland : Centre for Researchon
Learning and Instruction.
“The Faulkes Telescopes” BBC News. 30 May 2008. Retrieved 15 April 2013.
Warwick. Benefits of research-based learning.Retrieved April 23, 2011, from http://
www.2.warwick.ac.uk/services/Idc/resource/rbl/benefits/.(3 March 2011)