การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ระยะคืนทุน และการผ่อนชำ ระเงินกู้ ของเครื่องผลิตก้อนเห็ดอัตโนมัติเกษตรสกล 1 สำ หรับวิสาหกิจชุมชน

Main Article Content

กิตติมา งามวิไลกร

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้ศึกษาความเป็นไปได้ของเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนในการตัดสินใจกู้เงินจาก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพื่อซื้อเครื่องผลิตก้อนเห็ดอัตโนมัติเกษตรสกล 1 มา
ใช้ผลิตก้อนเห็ดจำ หน่ายแทนการผลิตก้อนเห็ดด้วยแรงงานคน จากผลการวิเคราะห์พบว่าจุดคุ้มทุนคือ
400,000 บาท ระยะเวลาคืนทุน 113 วัน การผ่อนชำ ระเงินกู้5 ปีโดยคิดจากเงินต้น 200,000 บาท
ดอกเบี้ย 8% ต่อปีผ่อนเดือนละประมาณ 4,055 บาท กำ ไรสุทธิรวม 6 ปีเท่ากับ 3,814,681 บาท
ขณะที่กำ ไรสุทธิรวม 6 ปีเมื่อผลิตก้อนเห็ดด้วยแรงงานเท่ากับ 1,296,000 บาท ดังนั้นการใช้เครื่อง
ผลิตก้อนเห็ดอัตโนมัติเกษตรสกล 1 เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าตัดสินใจซื้อ เนื่องจากมีระยะเวลาคืน
ทุนที่เร็วและประหยัดแรงงานอีกด้วย

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Paper)

References

ชินวัฒน์อ่อนการ นายบดินทร์โคตรศรีเมืองและนายปกรณ์สิงห์ธนะ. (2558). การพัฒนา
เครื่องผสมอาหารเชื้อเห็ด ปริญญานิพนธ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร.
ฐานันดร ปรีดากัญญารัตน. (2551). บทความ เรื่องจุดคุ้มทุนและระยะเวลาคืนทุน.ค้นเมื่อ5 มกราคม
2559, จาก http://www2.feu.ac.th/acad/ba/articles_detail.php?id=112.
ทินราช ศรสิรินายสุจินันท์สุนนทราชและนายเอกพันธ์โสนาชัย. (2558). เครื่องเตรียมและลำ เลียง
อาหารเชื้อเห็ดสำ หรับเครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ด ปริญญานิพนธ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร.
อภิชาต พงศ์สุพัฒน์. (2556). หนังสือการเงินธุรกิจ. พิมพ์ครั้งที่13. ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพมหานคร.