Women’s Roles in England at The End of The 18th Century : Reading Jane Austen’s Pride and Prejudice

Main Article Content

Hoang Le Quoc Dat

บทคัดย่อ

เรื่องสาวทรงเสน่ห์“Pride and Prejudice” สะท้อนให้เห็นถึงสังคมอังกฤษ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งชะตากรรมของผู้หญิงในยุควิคตอเรียเงินมีอำ นาจมากแง่ของการกำ หนดและการตีตราคนไป
สู่ชนชั้นทางสังคม ในฐานะที่เป็นสังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่ผู้หญิงเป็นรากฐานของครอบครัว แต่ผู้หญิงก็
ไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงใดๆ ทางเลือกของพวกเขาถูกจำกัดด้วยกฎระเบียบที่กำ หนดโดยผู้คน ในปัจจุบันนี้
บทบาทของผู้หญิงเหล่านั้นแตกต่างจากสิ่งที่เราเห็นเป็นอย่างมากในเรื่องPrideand Prejudiceเรา
จะเห็นผู้หญิงหลากหลายประเภทคือโสดหรือแต่งงานแล้วเป็นคนรวยหรือคนจน พวกเขาทั้งหมดเผชิญ
สิ่งที่คล้ายกันคือ การเผชิญกับการเลือกปฏิบัติทางเพศ นอกจากนี้ผู้หญิงก็ยังไม่ทางเลือกใดๆเลย ณ
เวลานั้น และเป้าหมายหรือความฝันสูงสุดที่พวกเขาคาดหวังไว้ในชีวิตก็คือการได้แต่งงาน ถ้าเป็นไปได้
พวกเขาก็อยากจะแต่งงานกับผู้ชายที่มั่งคั่งเพื่อที่จะมีชีวิตที่สะดวกสบายแต่น่าเสียดายที่การแต่งงาน
นั้นเป็นตลาดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นข้อตกลงทางเศรษฐกิจที่ผู้หญิงไม่มีโอกาสในการตัดสินใจด้วยตัวเองเลย
อลิซาเบธ เบนเนตซึ่งเป็นนางเอกของเรื่อง เป็นตัวละครนำ ในกระบวนการสร้างสรรค์เพื่อ
สิทธิสตรีด้วยบุคลิกที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเธอ อลิซาเบธดึงดูดและเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่านด้วย
ความเข้มแข็งภายในใจของเธอเองในสังคมที่ไม่ใช่สังคมสำ หรับผู้หญิงวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์
หลักเพื่อวิเคราะห์ขอบเขตที่อลิซาเบธสร้างขึ้นให้กับผู้หญิงคนอื่นๆรวมทั้งเพื่อศึกษาบทบาทความทุกข์
ยากของพวกเขาซึ่งช่วยให้ผู้คนคิดถึงสถานการณ์ของผู้หญิงในปัจจุบัน สิ่งต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงใน
เชิงบวกและแสดงให้เราเห็นว่ามีผู้หญิงที่มีเกียรติและกล้าหาญที่ต้องการการเปลี่ยนแปลง และแสดง
ให้เห็นว่าผู้หญิงมีความเข้มแข็ง ... พวกเขาเป็นรากฐานของครอบครัวและสังคม แม้ว่าจะมีเหตุการณ์
ต่างๆทางประวัติศาสตร์ที่ประเทศอังกฤษกำลังเผชิญ แต่เจน ออสเตน ยังคงส่งเสริมผู้หญิงให้ต่อสู้และ
เอาชนะ เธอพิสูจน์ตัวเองว่าเธอเป็นหนึ่งในนักเขียนหญิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Paper)

References

Alafaireet, Lamia. Charlotte and Elizabeth: Guardiansof the Female Mind inPride and
Prejudice. Artifacts (Journal) (2012). Web 2 May2015. missouri.edu/2012/03/charlotte-and-elizabeth-guardians-of-the-female-mind-
in-pride-and-prejudice/>.
Austen, Jane. Pride and Prejudice. Ed. Donald Gray. Norton Critical Editions. 3rd ed.
New York: Norton, 2002. Print.
Beauvoir, Simone de. The second sex. Trans. HM Parshley. New York: Vintage Books
(1989). Print.
Bunsom, Thanis, SompatuVungthong, and WareesiriSinghasiri. To Wed or not to Wed :
Investigating MarriageProposal inJane Austen’sPrideand Prejudice.Editorial
Review Board: 105-130. Print.
Gay, Penny. Emma: Private Theatricals in Highbury. Jane Austen and The Theatre.
Cambridge : Cambridge UP, 2002. 123-146. Print.
Gilbert, Sandra M and Susan Gubar. 1985. Literature by Women: The Traditions in
English. New York: Norton. Print.
Kliger, Samuel. Jane Austen’s Pride and Prejudice in the Eighteenth-Century Mode.
University of Toronto Quarterly 16.4 (1947): 357-370. Print.
Nandana,N. G.Emphasis on Education in Jane Austen’s Novels. International Journal
of Scientific and Research Publications [on-line].March 2012.vol 2, no. 3
[cit.2013-09-20].Dostupnéz: paper43.html>
REENA,REENA. WomeninJane Austen’sSenseand Sensibilityand Prideand Prejudice.
Journal of Literature, Culture and Media Studies 4.7 & 8 (2013). Print.
Rich, Adrienne. Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence. Adrienne Rich’s
Poetry and Prose. Eds. Barbara C. Gelpi and Albert Gelpi. New York: W.W.
Norton & Company Inc, 1993. 203-224. Print.
Wang, Xueqing, and Yan Liu. Analysis of the Feminism in Pride and Prejudice. Theory
and Practice in Language Studies 1.12 (2011): 1827-1830. Print.