สิทธิและประโยชน์ทางด้านภาษีอากรสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Main Article Content

อารีรัตน์ สมานดุษณี

บทคัดย่อ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีจำนวนมากในประเทศไทย ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมไทย เพราะเป็นกิจการที่สร้างมูลค่าแก่ระบบเศรษฐกิจ ทั้งในแง่ของการสร้างงาน สร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างรายได้ ในบทบาทที่หลากหลายเป็นทั้งผู้ผลิต ผู้จำหน่ายสินค้า และผู้ให้บริการ รูปแบบการจัดตั้งกิจการสามารถจัดตั้งในรูปแบบของบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือวิสาหกิจชุมขนก็ได้ ภาครัฐได้มีการกำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมการประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหลายแนวทาง การให้สิทธิและประโยชน์ทางด้านภาษีอากร เป็นแนวทางหนึ่งที่ภาครัฐนำมาใช้เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้  บทความนี้จะนำเสนอสิทธิและประโยชน์ทางด้านภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร สำหรับผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนสำคัญต่อการประกอบกิจการในรูปแบบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย

Article Details

บท
บทความวิชาการ (Academic Paper)

References

กฎกระทรวงกำหนดจำนวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2545.
(2545, 20 กันยายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 119 ตอนที่ 93 ก. หน้า 17.
กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562. (2563, 7 มกราคม). ราชกิจจานุเบกษา.
เล่มที่ 137 ตอนที่ 1 ก. หน้า 1-3.
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. (2563). ข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจไตรมาสที่ 1/2563 (ม.ค.-มี.ค.). สืบค้นเมื่อ 30 กันยายน
2563. จาก https://www.dbd.go.th/download/document_file/Statisic/2563/H26/H26_2020T1.pdf.
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. (2563). ข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจไตรมาสที่ 2/2563 (เม.ย.-มิ.ย.). สืบค้นเมื่อ 30 กันยายน
2563. จาก https://www.dbd.go.th/download/document_file/Statisic/2563/H26/H26_2020T2.pdf.
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 148) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยกเว้นภาษี
เงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้างของ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น. (2548, 29 ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง.
หน้า 63-64.
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 283) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเพื่อการลงทุนหรือการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทำให้ดีขึ้นซึ่ง
ทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ประกอบกิจการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ แต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้
คงสภาพเดิม ตามมาตรา 65 ตรี (5) แห่งประมวลรัษฎากร. (2560, 23 กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา.
เล่มที่ 134 ตอนที่ 15 ง. หน้า 165-168.
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 284) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษี
เงินได้ ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ สำหรับกิจการที่ประกอบอุตสาหกรรม
เป้าหมาย. 2560, 16 มีนาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 134 ตอนที่ 21 ง. หน้า 97-98.
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 285) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้น
ภาษีเงินได้ของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับเงินได้เป็นจำนวนสองเท่าของรายจ่ายเท่าที่ได้จ่ายไป เพื่อ
ส่งเสริมการดำเนินกิจการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอื่น. (2560, 20 เมษายน). ราชกิจจานุเบกษา.
เล่มที่ 134 ตอนที่ 29 ง. หน้า 147-150.
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 317) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การยกเว้นภาษี
เงินได้ ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์. (2561, 26 เมษายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่
135 ตอนที่ 31 ง. หน้า 188-189.
ประมวลรัษฎากร.
พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 431) พ.ศ. 2548. (2548,
26 มกราคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 122 ตอนที่ 10 ก.
พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 437) พ.ศ.2548. (2548,
18 ตุลาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 122 ตอนที่ 97 ก.
พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 530) พ.ศ. 2554.
(2554, 21 ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 128 ตอนที่ 93 ก. หน้า 5-9.
พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 583) พ.ศ. 2558.
(2558, 26 มีนาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 132 ตอนที่ 21 ก. หน้า 42-44.
พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 603) พ.ศ. 2559.
(2559, 21 เมษายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 133 ตอนที่ 33 ก. หน้า 42-44.
พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 626) พ.ศ.2560. (2560,
6 มกราคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 134 ตอนที่ 2 ก. หน้า 13-16.
พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 627) พ.ศ.2560. (2560,
15 มกราคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 134 ตอนที่ 5 ก. หน้า 15-18.
พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 640) พ.ศ.2560. (2560,
10 พฤษภาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 134 ตอนที่ 52 ก. หน้า 1-4.
พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 692) พ.ศ.2563. (2563,
7 กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 137 ตอนที่ 22 ก. หน้า 5-8.
พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 693) พ.ศ. 2563. (2563,
22 มิถุนายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 137 ตอนที่ 45 ก. หน้า 1-4.
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓. (2543, 17 กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา.
เล่มที่ 117 ตอนที่ 9 ก.
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561. (2561, 19 เมษายน).
ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 135 ตอนที่ 27 ก. หน้า 24-28.
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. (2563). รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ปี 2563. สืบค้นเมื่อ 30 กันยายน 2563. จาก https://sme.go.th/th/download.php?modulekey=215