การศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเปียโน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ของสถาบันอุดมศึกษา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Main Article Content

เอกชัย ธีรภัคสิริ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเปียโนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ของสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่สถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีการจัดการเรียนการสอนเปียโน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย อาจารย์ผู้สอนปฏิบัติเปียโน 12 คน และนักศึกษาวิชาเอกปฏิบัติ จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเปียโนสำหรับอาจารย์ผู้สอนเปียโน และนักศึกษาที่เรียนเอกเปียโน ผลการวิจัยพบว่า                    


ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเปียโนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ของสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  ( = 4.66 , S.D. = 0.05)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเปียโน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  ( = 4.73 , S.D. = 0.06) รองลงมา ได้แก่ ด้านสื่อการจัดการเรียนการสอนเปียโน ( = 4.70 , S.D. = 0.05) ด้านรูปแบบการสอนเปียโน ( = 4.66 , S.D. = 0.16)  ด้านผู้สอนเปียโน ( = 4.65 , S.D. = 0.10) และด้านการจัดการเรียนการสอนเปียโน ( = 4.58 , S.D. = 0.03)


           

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Paper)

References

กระทรวงศึกษาธิการ.(2552) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด 2553.
นิศาชล บังคม. (2553) ศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านโสตทักษะตาม แนวคิดโคดายสำหรับนักเรียนเปียโนระดับชั้นต้น. วิทยานิพนธ์.ครุศาสตรมหาบัณฑิต กรุงเทพ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มนสิการ เหล่าวานิช. (2559). เรียนรู้จากครูเปียโน. กรงเทพฯ : ไซเบอร์พริ้นกรุ๊ป จำกัด.
วิรากร ธนะกิตติภูมิ, พงษ์พิทยา สัพโส. 2559. “สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนดนตรี ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, กรกฎาคม – กันยายน 2559 หน้า 187-193
สุวภัทร พรหมมาศ, พงษ์พิทยา สัพโส. 2560. “การสร้างชุดการสอนเปียโนสำหรับนักเรียนผู้พิการทางสายตา ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย” วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มกราคม-มีนาคม 2560 หน้า 232-240
Cronbach, Lee.J. (1977). Educational Psychology. New York : Harcourt Brace Jevanovich.
Richey, R. C., Klein, J. D., & Tracy, M. W. (2011). The instructional design knowledge base. New York: Taylor & Francis.
Romiszowski, A.J. (1981) Designing Instructional Systems. Kogan Page Ltd., London.