การพัฒนาการฟังเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาโดยใช้กระบวนการ Preparation – Familiarization – Assessment Process The Development of Undergraduate Students’ English Listening Comprehension Using the Preparation-Familiarization-Assessment Process

Main Article Content

กุสุมา เรืองพัฒนกูล

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กระบวนการ Preparation-Familiarization-Assessment หรือเรียกย่อว่า PFA Process และเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการฟัง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1 สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำนวน 34 คน การวิจัยนี้เป็นการศึกษากลุ่มทดลองเดี่ยวและดำเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย กระบวนการ PFA แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน และการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์เอกสาร  สำหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการฟังใช้การสัมภาษณ์เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า การฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาพัฒนาขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการฟังคือ การฟังซ้ำ ความรู้เดิม และความรู้คำศัพท์

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Paper)

References

Adank, P. et al., (2009) Comprehension of Familiar and Unfamiliar Native Accents under Adverse Listening Conditions. Journal of Experimental Psychology Human Perception & Performance. 35(2), 520-9.
Azizah, A. Authentic materials for developing listening comprehension. English Education Journal. 7 (3), 360-376.
Boonkit, K. (2010). Enhancing the development of speaking skills for non-native speakers of English. ScienceDirect Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2, 1305 – 1309.
Bruner, R. F. (2000). Repetition is the first principle of all learning. Present Value: An Information column on teaching. Retrieved April28, 2000, from http://papers.ssrn.com/sol3/search.
Emerick, M. R. (2019). Explicit teaching and authenticity in L2 listening instruction: University language teachers’ beliefs, System. 18, 107-119.
Edrenius, R. (2018). Authentic Materials in Listening Lessons:A Study of Swedish Upper-Secondary English Teachers' Attitudes toward Authentic Materials in Listening Lessons. (Professional degree’s thesis) Faculty of Education and Social Sciences, Örebro University.
Gulec, S. & Durmus N. (2014). A study aiming to develop listening skills of elementary second grade students. ScienceDirect Procedia-Social and Behavioral Sciences. 191, 103-09.
Hayrapetyan, N. (2016) Teaching listening: Problems and Solutions. (Thesis) Faculty of European Languages and Communication, Yerevan State University. 1-2 (20), 204-214.
Jafari, K. & Hashim, F. (2012). The effect of using advance organizers on improving EFL learning comprehension: A mixed method study. ScienceDirect Procedia-Social and Behavioral Sciences. 40, 270-281.
Liubiniene, V. (2009). Developing listening skills in CLIL. Studies about Languages. 15, 89-93.
Matthews, J. (2018). Vocabulary for listening: Emerging evidence for high and mid –frequency vocabulary knowledge, System. 72, 23-36.
Ngo, N. (2019). Understanding the impact of listening strategy instruction on listening strategy use from a socio-cultural perspective, System. 81, 63-77.
Ni, D. (2017). Design and research on English listening teaching assisted by computer multimedia. International Journal of Emerging Technologies in Learning. 12(1), 32-43.
Perez, M. M. & Desmet, P. (2012). The effect input enhancement in L2 listening on incidental vocabulary learning: A review. ScienceDirect Procedia-Social and Behavioral Sciences 34, 153-157.
Rouhi, A., Nabavi S. M., & Mohebbi H. (2014). The effect of previewing questions, repetition of input, and topic preparation on listening comprehension of Iranian EFL learners. Iranian Journal of Language Teaching Research. 2(2), 73-85.
Safranj J. (2014). Advancing listening comprehension through movies. ScienceDirect Procedia-Social and Behavioral Sciences. 191, 169-173.
Tavil Z. M. (2010). Integrating listening and speaking skills to facilitate English language learners’ communicative competence. ScienceDirect Procedia-Social and Behavioral Sciences. 9, 765-770.
Selamat, S. & Sidhu, G. K. (2013). Enhancing listening comprehension: The role of Metacognitive Strategy Instruction (MetSI). ScienceDirect Procedia-Social and Behavioral Sciences. 90, 421-403.
Spigler, G. & Wilson, S. P. (2017). Familiarization: A theory of repetition suppression predicts interference between overlapping cortical representations. PLOS ONE journal. . Retrieved June 12, 2017, from http://dol.org/10.1371/journal.pone.0179306
Stæhr, L. S. (2009). Vocabulary knowledge and advanced listening comprehension in English as a foreign language. Studies in Second Language Acquisition. 31, 577-607.
Vandergrift, L. & Baker, S. (2015). Learner variables in second language listening comprehension: An exploratory path analysis. Language learning. 65, 390-416.
Wasuntarasobhit, S. & Chinkumtornwong, S. (1999). Improving listening comprehension through familiarization with features of spoken English. rEFLections. 1, 1-5.
Yavuz, F. et al., (2015). Problems and activities in listening skills in EFL Classrooms; from tradition to a more comprehensible input. ScienceDirect Procedia-Social and Behavioral Sciences. 197, 930 – 932.