การศึกษาการใช้ระบบต้นทุนฐานกิจกรรมในการคำนวณ ต้นทุนการผลิตนักเรียนของวิทยาลัยการอาชีพในเขตภาคเหนือ

Main Article Content

ผกามาศ มูลวันดี

บทคัดย่อ

การวิจยั นีมี้วตั ถปุ ระสงคเ์ พือ่ ศกึ ษาการใช้ระบบตน้ ทนุ ฐานกิจกรรมในการคำนวณต้นทนุ การ
ผลิตนักเรียน และเปรียบเทียบต้นทุนระหว่างระบบต้นทุนแบบดั้งเดิมและระบบต้นทุนฐานกิจกรรมของ
วิทยาลัยการอาชีพในเขตภาคเหนือ โดยคำนวณหาต้นทุนการผลิตนักเรียนต่อคน โดยกลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนตั้งแต่ปีที่ 1 จนจบการศึกษาชั้นปีสุดท้าย ระดับ ปวช. จำนวน 751 คน และ ปวส. จำนวน
300 คน รวมทั้งสิ้น 1,051 คน โดยใช้ข้อมูลย้อนหลังระหว่างปีการศึกษา 2554 - 2556 สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา เพื่อบรรยายลักษณะของข้อมูลต้นทุน ประกอบด้วย ค่าร้อยละ
และค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่า 1) ต้นทุนการผลิตนักเรียนของวิทยาลัยการอาชีพในเขตภาคเหนือใน
ระดับ ปวช. ซึ่งมีต้นทุนการผลิตนักเรียนต่อคนโดยเฉลี่ยตั้งแต่แรกเข้าจนสำเร็จการศึกษา ดังนี้ สาขา
งานอิเล็กทรอนิกส์มีต้นทุนการผลิตนักเรียนต่อคนเท่ากับ 46,810.48 บาท สาขางานการบัญชีมีต้นทุน
การผลิตนักเรียนต่อคนเท่ากับ 30,487.85 บาท สาขางานไฟฟ้ากำลังมีต้นทุน
การผลิตนักเรียนต่อคนเท่ากับ 26,743.80 บาท สาขางานยานยนต์มีต้นทุนการผลิตนักเรียน
ต่อคนเท่ากับ 21,481.97 บาท และสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีต้นทุนการผลิตนักเรียนต่อคนเท่ากับ
19,402.50 บาท ตามลำดับ และต้นทุนการผลิตนักเรียนของวิทยาลัยการอาชีพในเขตภาคเหนือใน
ระดับ ปวส. ซึ่งมีต้นทุนการผลิตนักเรียนต่อคนโดยเฉลี่ยตั้งแต่แรกเข้าจนสำเร็จการศึกษา ดังนี้ สาขา
งานติดตั้งไฟฟ้ามีต้นทุนการผลิตนักเรียนต่อคนเท่ากับ 142,861.00 บาท สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมมีต้นทุนการผลิตนักเรียนต่อคนเท่ากับ 108,615.14 บาท สาขางานการบัญชีมีต้นทุน
การผลิตนักเรียนต่อคนเท่ากับ 64,691.05 บาท สาขางานเทคนิคยานยนต์ มีต้นทุนการผลิตนักเรียน
ต่อคนเท่ากับ 62,392.10 บาท และสาขางานพัฒนาเว็บเพจมีต้นทุนการผลิตนักเรียนต่อคนเท่ากับ
52,200.35 บาท ตามลำดับ และ 2) ต้นทุนการผลิตนักเรียนในระดับ ปวช. ของวิทยาลัยการอาชีพ
ในเขตภาคเหนือระบบต้นทุนแบบดั้งเดิม สูงกว่า ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 9.65 และ
ต้นทุนการผลิตนักเรียนในระดับ ปวส. ของวิทยาลัยการอาชีพในเขตภาคเหนือระบบต้นทุนแบบดั้งเดิม
สูงกว่า ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 35.29


This research aimed to study the use of activity-based costing system to calculate
production costs students and cost comparisons between the cost of traditional
systems and activity-based costing of community education colleges in the North by
calculating the cost per student. The samples were the 751 students from first year
until the last year of the study in vocational education and 300 students from high
vocational certificate education so, there were 1,051 students in total by using historical
data during the academic year from 2011 to 2013. The statistics used in the analysis
included descriptive statistics to describe the nature of the cost data consists of the
percentage and average. The results revealed that 1) Production costs of vocational
certificate of community education college students in the Northern with the average
cost, per student since the first until graduating were as follows: production costs
for Electronics Applications Branch per student was 46,810.48 baht, production costs
for Accounting Branch per student was 30,487.85 baht, production costs of Electric
Branch per student was 26,743.80 baht, production costs of Automotive Branch per
student was 21,481.97 baht and production costs of Computer Business Branch per
student was 19,402.50 baht respectively. And production costs of high vocational
certificate of community education college students in the Northern with the average
cost per student since the first year until graduation were as follows: production costs
of Electricity Installation Branch per student was 142,861.00 baht, production costs of
industrial Electronics Applications Branch per student was 108,615.14 baht, production
costs for Accounting Branch per student was 64,691.05 baht, production costs for
Technical Automotive Branch per student was 62,392.10 baht, and production costs
for Webpage Development Branch per student was 52,200.35baht respectively and
2) production costs for vocational certificate of career colleges students in the Northern
in traditional systems was higher than the activity-based costing of 9.65 percent and
production costs of high vocational certificate of students of community education
colleges in the Northern was presented that traditional systems was higher than the
activity-based costing of 35.29 percent.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Paper)