ความคาดหวัง สภาพ และความต้องการจำเป็น ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชา พ 32102 พลศึกษา (กระบี่) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2

Main Article Content

ประกาศิต รักษ์ศิริ
ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาความคาดหวังในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา พ 32102 พลศึกษา (กระบี่) 2) เพื่อศึกษาสภาพในการจัดการเรียนการสอน รายวิชา
พ 32102 พลศึกษา (กระบี่) 3) เพื่อศึกษาความต้องการจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
พ 32102 พลศึกษา (กระบี่) 4) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคาดหวัง สภาพ และ
ความต้องการจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา พ 32102 พลศึกษา (กระบี่) จำแนกตามเพศ
และ 5) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคาดหวัง สภาพ และความต้องการจำเป็นในการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา พ 32102 พลศึกษา (กระบี่) จำแนกตามผลการเรียนทางพลศึกษาในปี
การศึกษาที่ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์
สิงหเสนี) 2 ซึ่งกำลังเรียนในรายวิชา พ 32102 พลศึกษา (กระบี่) ภาคการศึกษา 1/2558 จำนวน 8
ห้องเรียน 248 คน ประกอบด้วยนักเรียนชาย 124 คน นักเรียนหญิง 124 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยคำนวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ใช้การทดสอบค่าที (independent t-test) และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) โดยกำหนดระดับความมีนัยสำคัญที่ระดับ .05
ผลการวิจัยพบว่า
1. ความคาดหวังในการจัดการเรียนการสอน พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก จำแนกตามราย
ด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านครูผู้สอน ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความ
สะดวก ด้านการวัดและประเมินผล ด้านผู้เรียน และด้านจุดมุ่งหมาย หลักสูตร วิธีสอน ตามลำดับ
2. สภาพการจัดการเรียนการสอน ตามความคิดเห็นของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก
จำแนกตามรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านครูผู้สอน ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวย
ความสะดวก และด้านจุดมุ่งหมาย หลักสูตร วิธีสอน ส่วนด้านการวัดและประเมินผล และด้านผู้เรียน
อยู่ในระดับปานกลาง
3. ความต้องการที่จำเป็นในการจัดการเรียนการสอน ตามความคิดเห็นของนักเรียน โดยรวม
อยู่ในระดับน้อยที่สุด จำแนกตามรายด้านพบว่า อยู่ในระดับน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการวัดและประเมิน
ผลด้านผู้เรียนด้านจุดมุ่งหมาย หลักสูตร วิธีสอนด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก และ
ด้านครูผู้สอน
4. การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคาดหวัง สภาพ และความต้องการจำเป็น
ในการจัดการเรียนการสอน จำแนกตามเพศ ทุกด้านในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันทางสถิติ
ที่ระดับ .05
5. การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคาดหวัง สภาพ และความต้องการจำเป็นใน
การจัดการเรียนการสอน จำแนกตามผลการเรียนทางพลศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา ทุกด้านในภาพ
รวมและรายด้านไม่แตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับนัยสำคัญ .05


The objectives of this research were 1) to study the expectations in instructional
setting on PE 32102 Physical Education (Sword) 2) to study the situations of instructional
setting on PE 32102 3) to study the needs towards instructional setting on PE 32102
4) to compare the differences between expectations, situations, and needs towards
instructional setting on PE 32102 classified by gender, and 5) to compare the expectations,
the situations, and the needs to prepare the instructional setting on PE32102 Physical
Education (Sword) classified by the academic scores of previous semester. The group
of sample was the high school students grade 11, at Bodindecha (Sing Singhaseni) 2,
studying PE32102 Physical Education (Sword) in the academic semester 1/2015
in 8 classrooms: 248 students, which consisted of 124 male students and 124 female
students. The tool used to collect the data was the questionnaire analyzing data
through percent, mean, standard deviation, independent T-test, and one-way ANOVA.
The significant level was set at .05.
The results were listed as follows:
1. The expectations on instructional setting in PE 32102 Physical Education
(Sword) was considered at a high level in all cases, such as teachers, location,
equipment, facilities, education measurement and evaluation, objectives, courses,
and teaching styles, respectively
2. The situations towards instructional setting on PE 32102 Physical Education
(Sword), according to the grade 11 student’s opinions at Bodindecha (Sing Singhaseni)
2 was in the high level in all cases, such as teachers, location, equipment, facilities,
objectives, and teaching styles. In the case of the education measurement and
assessment was at moderate level.
3. The needs towards instructional setting in PE 32102 Physical Education
(Sword), according to the grade 11 student’s opinions at Bodindecha (Sing Singhaseni)
2 was considered as the lowest level, included the assessment and evaluation,
students, objectives, courses, teaching styles, location, equipment, facilities, and
teachers as well.
4. The differences between expectations, situations, needs towards instructional
setting in PE 32102 Physical Education (Sword) of the high school students at Bodindecha
(Sing Singhaseni) 2 classified by gender, in overall and in each aspect were not statistically
different at level of .05.
5. The comparison of the differences between expectations, situations, and
needs in PE 32102 Physical Education (Sword) of the high school students at Bodindecha
(Sing Singhaseni) 2 classified by the academic scores of Physical Education in
the previous semester. in overall and in each aspect were not statistically different
at level of .05

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Paper)