การประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ การจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Main Article Content

นริศรา อุไรรักษ์
สุรชัย ปิยานุกูล

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบัณฑิตศึกษา
ผู้สำเร็จการศึกษา อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรที่มีต่อหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในด้าน
บริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการและ 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้ประกอบการ ที่มีต่อมหาบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในด้านผลผลิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยคือ บัณฑิต/ศิษย์เก่า อาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญหลักสูตร และผู้บริหารสถานศึกษาผู้ประกอบการ
จำนวน 106 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จำนวน 2 ฉบับ โดย
แบบสอบถามฉบับที่ 1 เป็นแบบสอบถามสำหรับมหาบัณฑิต/ศิษย์เก่า อาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญหลักสูตร
จำนวน 101 ฉบับ แบบสอบถามฉบับที่ 2 เป็นแบบสอบถามสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาผู้ประกอบ
การ จำนวน 5 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า
1. ความคิดเห็นของมหาบัณฑิต/ศิษย์เก่า อาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญหลักสูตร หลักสูตรการจัดการ
เรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในด้านบริบทด้าน
ปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านบริบทอยู่ใน
ระดับดีมาก ส่วนด้านปัจจัยนำเข้าและด้านกระบวนการอยู่ในระดับดี
2. ความคิดเห็นของสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาผู้ประกอบการ ที่มีต่อมหาบัณฑิตหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในด้านผลผลิต พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Paper)