Contact

ฝ่ายวิชาการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ชั้น 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

อีเมล: [email protected], [email protected] 

โทรศัพท์: 087-229-4019

โทรสาร: 044-612858

Principal Contact

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุพัตรา รักการศิลป์
Phone 085-861-1394

Support Contact

อาจารย์สุทิศา โขงรัมย์ / ผู้ช่วยบรรณาธิการ
Phone 087-229-4019