Published: 2013-10-07

แนวทางการบริหารจัดการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา สถาบันการพลศึกษา

นราทิพย์ บุญศิริโรจน์, ศิริศักดิ์ จันฤาไชย, รณรุทธ์ บุตรแสนคม

136-149

รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในฝัน จังหวัดกาฬสินธุ์

ฐิตารีย์ วิลัยเลิศ, สมเจตน์ ภูศรี, เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร

150-164

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ฉลาด จันทรสมบัติ, รัฐศาสตร์ พาณิชย์พงศภัค

165-182