ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อหน่วยงานสนับสนุนศูนย์การศึกษาคณะ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Main Article Content

รุ่งทิพย์ สิงพร
ทิฆัมพร ปัสสาโก
วราภรณ์ เหลี่ยมไธสง

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อหน่วยงาน สนับสนุนศูนย์การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยศึกษาจากนิสิตศูนย์ บริการการศึกษา ที่รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2552 จำนวน 19 ศูนย์ มี นิสิตทั้งหมด จำนวน 1,017 คน และได้คำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตร N/1+N (e)2 โดยหาความคลาดเคลื่อนที่ .10 ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างจำนวน 387 คนและแบ่งออกเป็นแต่ละศูนย์ บริการการศึกษาโดยแบ่งคิดเป็นร้อยละ 7 ของแต่ละศูนย์บริการการศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการ เก็บข้อมูล คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อหน่วยงานสนับสนุนศูนย์การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยเก็บแบบสอบถามจากผู้สำเร็จการศึกษาที่รับ พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2552 จำนวน 387 ชุด และได้รับกลับคืนมา จำนวน 387 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบทดสอบทั้งหมดการวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน การวิเคราะห์ผล สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจหน่วยงานสนับสนุนศูนย์การศึกษา คณะศึกษา ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดังนี้

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอำนวย ความสะดวก ด้านการให้บริการต่อระบบการจัดทำ IS / Thesis และด้านการสอนของอาจารย์ ในภาพรวม ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อเสนอแนะในการทำวิจัย ครั้งต่อไป ควรมีการประเมินความพึงพอใจโดยรวม หรือแต่ละด้านการบริการด้วยเครื่องมือที่ ปรับปรุงให้เข้ากับบริการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นของศูนย์บริการการจัดการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ แล้วนำข้อมูลที่ได้ของแต่ละปีมาเปรียบเทียบกัน เพื่อพิจารณาว่าการให้บริการได้มีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างไร และควรพัฒนาและปรับปรุงต่อไปอย่างไรในอนาคต

คำสำคัญ : ความพึงพอใจ, การบริการ

 

Abstract

The purpose of this research was to study satisfaction of clients using the Center for Education Services in Faculty of Education Mahasarakham University. The sample was 1,017 students from 19 Centers for Education Services who graduated and getting graduation ceremony in academic year 2011, and the sample size was calculated using the formula N / 1 + N (e) 2 with the Sampling error 0.10 to determine a sample of 387 people, and divided for each Education Services Centre by 7 percent. The instrument used for collecting data were questionnaires / 387 reviews and using computer programs to analyze data. The statistics used for analyzing the collected data were percentage, mean, and standard deviation.

The findings were as following, the satisfaction of clients using the Center for Education Services in Faculty of Education Mahasarakham University had process/ procedure service, good service of staff , good comfortable service, good preparation service of IS / Thesis, and the quality of teachers or teaching staff in overall were at a high level.

Recommendations for research next time. There should be evaluated for their overall satisfaction or each of services with improving tools that used to the new services will come up. The data obtained are compared with of each year, then revised and updated in the next time services.

Keywords : clients satisfaction, services

Article Details

Section
บทความวิจัย