การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

Main Article Content

ฉลาด จันทรสมบัติ
รัฐศาสตร์ พาณิชย์พงศภัค

Article Details

Section
บทความวิจารณ์หนังสือ