แนวทางการบริหารจัดการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา สถาบันการพลศึกษา

Main Article Content

นราทิพย์ บุญศิริโรจน์
ศิริศักดิ์ จันฤาไชย
รณรุทธ์ บุตรแสนคม

Abstract

บทคัดย่อ

แนวทางการบริหารจัดการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา สถาบันการพลศึกษา มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการศูนย์วิทยาศาสตร์การ กีฬา ด้านบุคลากร ด้านการเงิน ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านการจัดการตามตัวแปรเพศและสถานภาพ ของบุคลากรสถาบันการพลศึกษา และเพื่อศึกษาผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเพศและสถานภาพ ที่ส่งผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาเป็น บุคลากรของสถาบันการพลศึกษา ในวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 4 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตมหาสารคาม วิทยาเขตอุดรธานี วิทยาเขตศรีสะเกษ และ วิทยาเขตชัยภูมิ จำนวน 75 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการศูนย์ วิทยาศาสตร์การกีฬาสถาบันการพลศึกษาที่มีค่าอำนาจจำแนกเป็นรายข้อ (rxy) อยู่ระหวา่ ง 0.45 ถึง 0.81 ค่าความเชื่อมั่น (\inline \dpi{100} \alpha – Coefficient) เท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ F-test (Two – way MANOVA) เพื่อทดสอบ สมมติฐาน

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1. ระดับความคิดเห็นของบุคลากรสถาบันการพลศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการบริหาร จัดการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ด้านบุคลากร ด้านการเงิน ด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านการรายด้านเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านการเงิน ด้านการ จัดการ และด้านบุคลากร

สำหรับรายข้อที่เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาสถาบันการ พลศึกษาความคิดเห็นอยู่ในระดับมากในแต่ละด้าน มีดังนี้

ด้านบุคลากร ได้แก่ ควรมีฝ่ายปฏิบัติการ ควรมีฝ่ายบริหารงานทั่วไป ควรมีแพทย์ให้ บริการประจำช่วงเวลาตามความเหมาะสม และควรมีเจ้าหน้าที่แนะนำดูแลความปลอดภัยตลอด เวลาที่เปิดบริการ

ด้านการเงิน ได้แก่ ควรมีการเก็บค่าเช่าตู้ล็อกเกอร์ บุคลากรของสถาบันการพลศึกษา ควรเป็นสมาชิกโดยอัตโนมัติ และควรมีการจัดกิจกรรมการสอน แอโรบิค โยคะ เพื่อหารายได้ ควรมีการเก็บค่าสมาชิกเป็นรายปี

ด้านวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ ควรมีห้องพักผ่อนที่ได้มาตรฐานสำหรับผู้ที่มาออกกำลังกาย ควร มีห้องน้ำที่สะอาดและเพียงพอ ควรมีอุปกรณ์ และเครื่องอำนวยความสะดวกเพื่อการวิจัย และ ควรมีห้องออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เช่นแอโรบิค โยคะ

ด้านการจัดการ ได้แก่ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแก่นักศึกษา บุคลากรและให้ความ รู้แก่ผู้ใช้บริการและสมาชิก การใช้บริการศูนย์ควรแสดงบัตรสมาชิกทุกครั้ง ควรมีการให้ความรู้ แก่ผู้ใช้บริการ และสมาชิก ควรมีการให้บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ควรมีการบริการสะดวก รวดเร็วเป็นแบบองค์รวม และ ควรมีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดการและบริการ

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการด้านบุคลากร ด้านการ เงิน ด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านการจัดการ ของสถาบันพลศึกษา จำแนกตามเพศและสถานภาพ พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นทั้ง 4 ด้าน แตกต่างกันอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 และสถานภาพอาจารย์ และเจ้าหน้าที่มีความคิดเห็นทั้ง 4 ด้าน แตกต่างกันอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

โดยสรุป แนวทางการบริหารจัดการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาสถาบันการพลศึกษาด้าน บุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านการเงิน และด้านการจัดการ มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก จึงควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานตามปัจจัยการ บริหารจัดการการกีฬาให้มีประสิทธิผลต่อไป

คำสำคัญ : แนวทางการบริหารจัดการ, ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาสถาบันการพลศึกษา

 

Abstract

Guidelines for Administration and Management of The Sport Science Center, Institute of Physical Education aimed to examine and compare opinions about the guidelines for administration and management of The Sport Science Center in the aspects of Mans, Money, Materials and management (4Ms) according to the variables of gender and status of personnel in Institute of Physical Education, and to examine effects of interactions between gender and status on opinions about the guidelines for administration and management of the Sport Science Center. The sample used in the consisted of personnel of Institute of Physical Education in 4 Northeastern Campuses: Mahasarakham Campus, Udonthani Campus, Sisaket Campus and Chaiyaphum Campus with a total of 75 persons, obtained using the cluster random sampling technique. The instrument used for collecting data was a questionnaire in the guideline for administration and management of the Spot Science Center, Institute of Physical Education with discrimination powers (rxy) ranging .45 - .81 and reliability (\inline \dpi{100} \alpha - coefficient) of .98. The statistics used for analyzing the collected data were percentage, mean and standard deviation; and F-test (Two-way MANOVA) was employed for testing hypotheses.

The results of the study were as follows:

1. The levels of opinions of the Institute of Physical Education personnel about the guidelines for administration and management of The Sport Science Center in the aspects of Mans, Money, Materials and Management were in this order from the highest to the lowest mean: Materials, Money, Management and Mans.

For each item involving the guideline for administration and management of the Sport Science Center, Institute of Physical Education, the opinions at a high level in each aspect were as below.

Mans: there should be an operational section. There should be a general administration section. There should be a physician available to provide services during appropriate periods. Also, there should be officers to give advice for safety all the time of opening for services.

Money: there should be collection of locker rent fees. Institute of Physical Education personnel should automatically become memberships. Also, there should be organization of aerobic and yoga teaching activities for incomes, and annual membership fees should be collected.

Materials: there should be standard recreation rooms for exercise comers. The center should have clean and adequate rest rooms. The center should have equipment and facilities for research. Also, the center should have fitness rooms for health such ad aerobic rooms and yoga rooms.

Management: to support learning and teaching to students and personnel and to provide knowledge to service user and member, and to use the center services, every member should show his/her membership card every time. There should be provision of knowledge to service user and members. There should be provision of counseling service in health. There should be convenient and rapid services as a whole. Also, there should be utilization of computer systems to help in management and services.

2. In comparing the opinions about the guidelines for administration and management in the aspects of Mans, Money, Materials and Management of Institute of Physical Education as classified according to gender and status, it was found that these male and females had different opinions in all of the 4 aspects at the .05 level of significance. Also, the instructors and the officials had different opinions in all of the 4 aspects at the .05 level of significance.

In conclusion, for the guidelines for administration and management of The Sport Science Center, Institute of Physical Education in the aspects of Mans, Materials, Money and Management the personnel had opinions as a whole at high level. Therefore, there should be promotion and support to have development and improvement in administration according to factors of sport administration and management to be effective in the future.

Keywords : Guidelines for Administration and Management, The Sport Science Center, Institute of Physical Education

Article Details

Section
บทความวิทยานิพนธ์