คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาด้านผู้เรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

Main Article Content

จรูญ เคหา

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 2) ศึกษาระดับการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาด้านผู้เรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และ 3) ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาด้านผู้เรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา 23 คน และครูผู้สอน 290 คน รวมกลุ่ม ตัวอย่าง 313 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณ ค่า 5 ระดับ สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหา ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

ผลการวิจัยพบว่า

1. คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา เป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับ ดังนี้ ด้านความเป็นผู้นำทางวิชาการ ด้าน ความรู้ความสามารถทางการบริหาร ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านความรับผิดชอบ การอุทิศตนและเป็นตัวอย่างที่ดีในการทำงาน ด้านการตัดสินใจ ด้านวิสัยทัศน์ และด้านความเป็นประชาธิปไตย

2. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้านผู้เรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกมาตรฐานอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับ ดังนี้ มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานที่ 7 และมาตรฐานที่ 8

3. คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการประกับคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านผู้เรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้แก่ ด้าน การตัดสินใจ ด้านวิสัยทัศน์ ด้านความรับผิดชอบ การอุทิศตนและเป็นตัวอย่างที่ดีในการทำงาน ด้านมนุษยสัมพันธ์ โดยมีสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.816 ประสิทธิภาพในการทำนาย ร้อยละ 66.50 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำสำคัญ : คุณลักษณะของผู้บริหาร, การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้านผู้เรียน

 

Abstract

The purposes of this research were: 1) to study the level of the Characteristics of School administrators 2) to study the level of the lnternal Quality assurance of schools on the students performance, and 3) the Characteristics of School Administrators Effecting the lnternal Quality Assurance of schools on the students performance under the Prachuapkhirikhan Elementary Educational Service Area office 1. The samples used in this research were 313 respondents consisting of 23 administrators and 290 teachers. The research instrument was the questionnaire in form of the 5 levels rating scale. The statistics for data analysis were percentage, mean, standard deviation Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient and stepwise multiple regression analysis. The research results revealed that :

1. The Characteristics of Administrators in all a high level and aspect wise, was at high level including academic leadership, administrative ability, human relationship, responsibility devotion and being good model in work performance, dicision and democraticness

2. The internal Quality Assurance of Schools on the Students performance all were at a high level and aspect wise, was at a high level including : Standard 1, Standard 3, Standard 5, Standard 6, Standard 7, Standard 4 and Standard 8.

3. The Characteristics of Administrators Effecting the lnternal Quality Assurance of Schools on the Students Performance under the Prachuapkhirikhan Elementary Educational Service Area office 1 was the decision making ,the vision, the devotion and being good model in work performance, human relationship. The correlation coefficient was 0.816 with 66.50% of the predictive efficiency at the statistical significance of .50 level.

Keyword : The Characteristics of School Administrators, the Internal Quality Assurance of Schools on the Students Performance

Article Details

Section
บทความวิทยานิพนธ์