วิเคราะห์แนวคิดการออกแบบวัดปทุมวนารามของรัชกาลที่ 4 ด้วยเทคนิคการสืบสวนทางสถาปัตยกรรม

Main Article Content

วชิรวิชญ์ ตั้งธนานุวัฒน์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์แนวคิดของรัชกาลที่ 4 ในการออกแบบสร้างวัดปทุมวนารามด้วยเทคนิคการสืบสวนทางสถาปัตยกรรม พบว่าแนวคิดหลักที่ใช้ออกแบบวัดปทุมวนารามคือ แนวคิดสัตตมหาสถาน โดยสัญลักษณ์แทนสัตตมหาสถานทั้งเจ็ดในวัดปทุมวนาราม คือ 1) โพธิบัลลังก์: หน้าบันทิศตะวันออกของพระวิหาร  2) อนิมิสเจดีย์: พระพุทธรูปยืนท้ายวิหาร 3) รัตนจงกรมเจดีย์: ทางเดินจงกรมระหว่างโพธิฆระกับอนิมิสเจดีย์ 4) รัตนฆรเจดีย์: บุษบกประดิษฐานพระเสริมในพระวิหาร 5) อชปาลนิโครธ: ซุ้มแท่นพระสายน์ในพระอุโบสถที่มีฉัพพรรณรังสี 6) มุจลินท์: หน้าบันทิศตะวันตกของพระวิหาร และ 7) ราชายตนะ: พระมหาสถูปเจดีย์ ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน. (2554). ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสิริวัฒนภักดี.

จีราวรรณ แสงเพชร์. (2558). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558 วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2554). วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขำ บุนนาค). (2555). พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1-4. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: ศรีปัญญา.

เชษฐ์ ติงสัญชลี. (2555). สัตตมหาสถาน: พุทธประวัติตอนเสวยวิมุตติสุขกับศิลปกรรมอินเดียและเอเชียอาคเนย์. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ.

ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จกรมพระยา. (2489). เที่ยวเมืองพะม่า. พระนคร: โรงพิมพ์พระจันทร์.

ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระ. (2552). สมุดภาพพระปฐมสมโพธิกถา: วรรณคดีพระพุทธศาสนาพากย์ไทยคัมภีร์แสดงเรื่องราวของพระพุทธเจ้า. พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพฯ: ธรรมสภา.

พระจอมเกล้า, พระบาทสมเด็จพระ. (2470). ตำนานพระสายน์วัดสระปทุม. พระนคร: โสภณพิพรรฒธนากร.

ภัทรวรรณ พงศ์ศิลป์. (2549). การศึกษาสถาปัตยกรรมวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร. ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร.

Travis C, McDonald. (1995). Understanding Old Buildings: The Process of Architectural Investigation. Washington: Department of the Interior, National Park Service