วัสดุทางเลือกสำหรับการเคลือบผิวกระจกเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร

Main Article Content

Sureepan Supansomboon
Supitcha Supansomboon

บทคัดย่อ

ปัญหาที่สำคัญของประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารของกระจก คือกระจกที่
ป้องกันความร้อนได้ดีมักจะยอมให้แสงธรรมชาติผ่านได้น้อย มีการสะท้อนหรือมีสีที่ส่งผลด้านลบ ใน
ปัจจุบันผู้ผลิตได้มีการพัฒนากระจกโลว์อีซึ่งใช้การเคลือบหลายชั้นจากสารเคลือบหลักคือเงินบริสุทธิ์
สูตรการเคลือบไม่เป็นที่เปิดเผยและมีคุณสมบัติที่หลากหลาย งานวิจัยนี้เป็นการนำเสนอสารเคลือบ
หลักทางเลือก และประยุกต์ใช้วิธีการจำลองฟิล์มบาง เพื่อศึกษาคุณสมบัติเบื้องต้นของสารเคลือบ ใน
ความหนาและจำนวนชั้นที่แตกต่างกัน เปรียบเทียบกับเงินบริสุทธิ์และสารเคลือบอื่น โดยใช้วิธี
เคลือบฟิล์มบนกระจกเพื่อวัดค่าการสะท้อนและส่องผ่านแสง มาสร้างแบบจำลองฟิล์มบาง
เปรียบเทียบกัน พบว่าฟิล์มบางของทองสีม่วงสะท้อนความร้อนและส่องผ่านแสงต่ำกว่าเงินบริสุทธิ์
เล็กน้อย แต่ยอมให้รังสียูวีส่องผ่านได้น้อยกว่าและมีช่วงสีของแสงที่ส่องผ่านที่ไม่ส่งผลเสียต่อผู้ใช้
อย่างไรก็ตามทองม่วงมีราคาสูงจึงยังมีข้อจำกัดในการนำไปใช้ ผลจากการศึกษานี้สามารถนำไปต่อ
ยอดในเลือกใช้สารเคลือบและการสร้างชั้นการเคลือบให้กระจกมีคุณสมบัติเหมาะสมคุ้มค่ายิ่งขึ้น

Article Details

บท
บทความวิจัย