การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าจักสานจากต้นกก กลุ่มอาชีพสตรีบ้านหว้า จังหวัดขอนแก่น

Main Article Content

คมเขต เพ็ชรรัตน์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋า    จักสานจากต้นกก ของกลุ่มอาชีพสตรีบ้านหว้า จังหวัดขอนแก่น


      กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวต่างถิ่น  50 คน และคนในท้องถิ่น 50 คน ที่ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์กระเป๋าจักสานจากต้นกก ของกลุ่มอาชีพสตรีบ้านหว้า จังหวัดขอนแก่น เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามความต้องการด้านต่าง ๆ ของกลุ่มเป้าหมายมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .930 วิเคราะห์ค่าสถิติด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าฐานนิยม  เพื่อประเมินความพึงพอใจด้านการใช้งานและด้านการตลาดผลิตภัณฑ์กระเป๋าจักสานจากต้นกก ทั้งขั้นตอนการประเมินทางเลือก และขั้นตอนการประเมินเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่กับรูปแบบเดิม โดยแบบสอบถามทั้ง 2 ฉบับ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .830 และ .784 ตามลำดับ วิเคราะห์ค่าสถิติด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ t-test ชนิด Dependent Sample


      ผลการวิจัยสรุปว่า 1)  ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าจักสานจากต้นกกมีทั้งหมด 3 แนวทาง คือ แนวทางที่ 1 เหมาะสำหรับการซื้อฝากญาติ พี่น้อง และเพื่อน แนวทางที่ 2 เหมาะสำหรับการซื้อฝากคนในครอบครัว แนวทางที่ 3 เหมาะสำหรับการซื้อฝากเจ้านาย และผู้ใหญ่  ซึ่งกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในแนวทางที่ 2 มากที่สุด  2) กลุ่มผู้ผลิต และกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์กระเป๋าจักสานจากต้นกกรูปแบบใหม่มากกว่ารูปแบบเดิมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ของดีบ้านเฮา. (2560). กลุ่มอาชีพ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นกกบ้านหว้า. [ออนไลน์]. ได้จาก: https://panumassasen.wordpress.com [สืบค้นเมื่อ 3 มกราคา 2560].
จุฑาทิพย์ ชนินทร์อารักษ์. (2540). ศึกษาเรื่องการใช้บรรจุภัณฑ์อาหารในหมู่บ้านข้าราชการสตรีสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่. ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชการจัดการมนุษย์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท. (2537). การบรรจุภัณฑ์. กรุงเทพฯ: วังอักษร.
ปุ่น คงเจริญเกียรติ และสมพร คงเจริญเกียรติ. (2541). บรรจุภัณฑ์อาหาร. กรุงเทพฯ: แพคเมทส์.
วิกิพีเดีย. (2560). วงศ์กก. [ออนไลน์]. ได้จาก: https://th.wikipedia.org/wiki/วงศ์กก [สืบค้นเมื่อ วันที่ 9 มกราคม 2560].
สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย. (2560). ต้นกกวัตถุดิบเพื่อการจักสาน. [ออนไลน์]. ได้จาก: https://www.sacict.or.th/th/detail/2018-09-14-11-35-v-Plg [สืบค้นเมื่อ วันที่ 3 มกราคม 2560].
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น. (2560). ข้อมูลสรุปจังหวัด. [ออนไลน์]. ได้จาก: http://www.khonkaen.go.th [สืบค้นเมื่อ วันที่ 3 มกราคม 2560].