การพัฒนาระบบจัดเก็บและค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์บนสถาปัตยกรรม แบบกลุ่มเมฆโดยใช้กูเกิลไดร์ฟ

Main Article Content

เกวลี เฉิดดิลก

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันระบบคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทในการทำงานอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นการ ประมวลผลการทำงานในแต่ละขั้นตอน การนำเสนอข้อมูลในหลายมิติการจัดเก็บเอกสารเป็นต้น การจัดเก็บเอกสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปเป็นการจัดเก็บในรูปแบบของไฟล์ไฟล์จะถูก บันทึกลงในสื่อบันทึกบนระบบคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล (Compact Disk : CD) Flash Drive Harddisk เป็นต้น การจัดเก็บเอกสารบนระบบคอมพิวเตอร์ลักษณะนี้ เมื่อเกิดความผิดพลาด ขึ้น เช่น ระบบปฏิบัติการ (Operating System : OS) ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ หรือสื่อที่บันทึกข้อมูล เสียหาย ไฟล์ที่บันทึกไว้จะเกิดความสูญเสียอันประเมินค่าไม่ได้ และจากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงได้ ทำการศึกษาการจัดก็บข้อมูลในมิติต่างๆโดยนำเสนอปัญหาต่างๆที่พบเจอพอสังเขปดังนี้ จาก การศึกษาผู้ให้บริการเช่าเครื่องแม่ข่าย (Server) มีการจัดเก็บสถิติข้อมูล Hard disk ที่ใช้งานภายใน ระบบ พบว่ามีฮาร์ดดิสก์ที่ใช้เก็บข้อมูลเกิดข้อผิดพลาดเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้สูงถึง 4-10% ตามแต่ละยี่ห้อและปีที่ผลิต [1] นอกจากนี้ยังมีไวรัสต่างๆที่สร้างความเสียหายให้ระบบคอมพิวเตอร์ เป็นผลเสียโดยตรงกับฐานข้อมูล และส่งผลให้การทำงานมีความผิดพลาด หรือล่าช้าออกไปอีกได

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย