การพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานที่ออนไลน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Main Article Content

วุฒิไกร ป้อมมะรัง

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานที่ออนไลน์ 
โดยได้แบ่งการวิจัยออกเป็น  3  ขั้นตอนคือ  ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมาและความต้องการของบุคลากร  พัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูล  และศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร
ที่มีต่อโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานที่ออนไลน์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กลุ่มตัวอย่างในที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่บุคลากรสายวิชาการ  จำนวน  49  คน  และบุคลากรสายสนับสนุน  จำนวน  14  คน  ที่สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จำนวนทั้งหมด  63  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยจำนวน  2  ชนิด  ได้แก่  โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานที่ออนไลน์  และแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  เพื่อศึกษาความต้องการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานที่ออนไลน์  จำนวน  18  ข้อ  และความพึงพอใจของบุคลากรหลังการใช้โปแกรมระบบบริหารจัดการสถานที่ออนไลน์  18  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


      ผลการวิจัยปรากฏดังนี้  1)  โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานที่ออนไลน์  ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย  ระบบฐานข้อมูลสถานที่  ระบบฐานข้อมูลผู้ใช้  ระบบบริหารจัดการ  ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าเป็นโปรแกรมที่มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดที่มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากัน  คือ  ความถูกต้องของระบบงานตามระเบียบงานอาคารสถานที่  การออกแบบการใช้สีตัวอักษรอ่านง่ายชัดเจน  การพิมพ์บันทึกรายการผลถูกต้องเหมาะสม  โปรแกรมสามารถเรียกใช้งานและเลิกใช้งานได้ง่าย  และรูปแบบเมนูเข้าใจง่าย  2)  บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความพึงพอใจต่อโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานที่ออนไลน์  กล่าวคือ  มีความคิดเห็นต่อโปรแกรมระบบฐานข้อมูลโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า  ที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด  คือ  ระบบบันทึกรายการสถานที่  ระบบแก้ไขรายการผู้ใช้  ระบบบันทึกรายการหมวดหมู่  ระบบแก้ไขรายการสถานที่  และระบบแก้ไขรายการหมวดหมู่  ตามลำดับ  ระบบที่มีระดับความพึงพอใจต่ำสุดที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน  3  ระบบ  คือ  ระบบสืบค้นรายการสถานที่  ระบบสืบค้นรายการผู้ใช้  และสืบค้นรายการหมวดหมู่


      ผลการศึกษาค้นคว้าชี้ให้เห็นว่า  โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานที่ออนไลน์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่ผู้ศึกษาค้นคว้า
ได้พัฒนาขึ้น  สามารถตอบสนองความต้องการของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  และสามารถปรับไปใช้งานได้กับงานโสตทัศนูปกรณ์  ของหน่วยงานอื่นๆ  ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

คมสันต์ ถานกางสุ่ย. (2544). การพัฒนาโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลด้านงานทะเบียนวัดผล และประเมินผล โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุดรธานี. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

ทิพวรรณ อู่ทรัพย์. (2544). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์. รายงานการค้นคว้าอิสระ กศ.ม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

ธีรภัทร์ ถิ่นแสนดี. (2547). การพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูล ด้านงานทะเบียนนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด. รายงานการค้นคว้าอิสระ กศ.ม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

นิลาวรรณ วงศ์ศิลปมรกต. (2546). การพัฒนาระบบสารสนเทศงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบออนไลน์โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยีเชียงใหม่. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 7 กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.

บุญชม ศรีสะอาด. (2535). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.

ปรียาพร วงศ์อนุโรจน์. (2535). การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริม กรุงเทพฯ.

พันธ์ศักดิ์ ปินไชย. (2545). การพัฒนาระบบสารสนเทศ สำหรับการจัดการสินค้าคงคลัง การจัดซื้อและการจัดจำหน่าย : กรณีศึกษา บริษัท นพดลพานิช จำกัด. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ไพรัช ธัชยพงษ์ และ พิเชษฐ์ ดุรงคเวโรจน์. (2541). เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ .

สนทยา พลพาลสังข์และรัชชนันท์ หลาบมาลา. (2560). การพัฒนาการพัฒนาระบบจองห้องพักออนไลน์ กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติตาดโตน. วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560.

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (2561). (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579). กรุงเทพมหานคร : สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ.

Barrett D. Scott. (2000). Factors and Their Effect in the Principals’ Utilization of a Management Information. Disseertation Abstracts Internation. 8(61) : 3002-A ; February, 2001. Dubois, Paul. MySQL. 1 st ed. Indianapolis : New Riders Publishing.

Eales, R.T.J. (2004). A Knowledge Management Approach to User Support. Conferences in Research and Practice in Information Technology,28 [online] Available from : http://crpit.com/confpapers/CRPITV28Eales.pdf [accessed 4 March 2020].