การศึกษาเปรียบเทียบสัมฤทธิผลของการรับนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Main Article Content

พัชรินทร์ เชื้อภักดี
กิ่งกาญจน์ มุลทาเย็น
ธนายุทธ ไชยธงรัตน์

บทคัดย่อ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ถือได้ว่าเป็นหน่วยงานระดับคณะที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งที่มีการเปิดสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  โดยหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มีการเปิดสอนทั้งหมด 3 สาขาวิชา  คือ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาชาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ทั้ง 3 สาขาวิชา เป็นหลักสูตร 5 ปี ในด้านหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต มีการเปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ แบ่งเป็น 3 วิชาเอก ได้แก่ วิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์  วิชาเอกออกแบบหัตถอุตสาหกรรม และวิชาเอกออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ หลักสูตร 4 ปี จากการเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลในระบบทะเบียนนิสิตในแต่ละหลักสูตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในช่วงปีการศึกษา พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2560 และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที และไคสแควร์ เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนในระดับหลักสูตรที่เข้าศึกษาด้วยวิธีการรับเข้าแบบต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ผลการเรียนระหว่างการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและผลการเรียนในระดับอุดมศึกษาของนิสิตในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ เพื่อวิเคราะห์ผลิตภาพ (Productivity) ในการผลิตบัณฑิต, เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนต่อวิธีการรับเข้าศึกษาแบบต่างๆ วิเคราะห์ผลการเรียนระหว่างการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและผลการเรียนในระดับอุดมศึกษาของนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ เพื่อนำผลจากการวิจัยไปใช้ปรับปรุง แก้ไข หาแนวทางที่เหมาะสมในการรับเข้าศึกษาในแต่ละหลักสูตรที่เปิดสอนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตอบสนองความต้องการของแต่ละหลักสูตร  รองรับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม และตลาดแรงงาน พร้อมทั้งสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในรายหลักสูตรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2560 : ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำปีการศึกษา 2560, 12-15

กาญจนา แย้มเสาธง. (2555). การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 3(2), 123-129.

การรับบุคลเข้าศึกษาในประเทศไทย ได้จาก: URL https://th.wikipedia.org/wiki [สืบค้นเมื่อ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562].

พัชสุดา กัลป์ยาณวุฒิ.(2552). ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา ระดับ ปวช. และ ระดับปวส. ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพ และบริหารธุรกิจ [ออนไลน์] ได้จาก:URLhttps://www.payaptechno.ac.th/app/images/payap/ research /research1/st005.pdf [สืบค้นเมื่อ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562].

ราตรี ธรรมคำ. (2560). การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนของนักศึกษาที่สอบคัดเลือกระบบมหิดลรับตรง และระบบกลาง กรณีศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล. วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย 4(4), 9-17.

ววิลาวัลย์ กองสะดี (2552). ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา รหัส 52 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีการศึกษา 2552 [ออนไลน์] ได้จาก: URL https://www.rpu.ac.th/Library_web/doc/RC_RR/2552_Market_wirawan.pdf [สืบค้นเมื่อ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562].