คุณสมบัติผนังดินมูลกระบือ บ้านหนองโนใต้ ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

Main Article Content

อภิเชษฐ์ ตีคลี

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่องคุณสมบัติผนังดินมูลกระบือ บ้านหนองโนใต้ ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดหาสารคาม มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ศึกษาคุณสมบัติดินมูลกระบือ และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง แล้วนำผลที่ได้ไปบูรณาการกับนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยผู้วิจัยได้กำหนดเครื่องมือในการวิจัยอันประกอบไปด้วย แบบบันทึกการสัมภาษณ์ แบบประเมินวัสดุต้นแบบ และแบบประเมินความพึงพอใจ จากการศึกษาวิจัยพบว่า ดินมูลกระบือมีความเหนียวไม่พอที่จะสามารถขึ้นรูปด้วยตัววัสดุเอง แต่ดินมูลกระบือมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการขึ้นรูปลักษณะเป็นวัสดุฉาบอุด มีวัสดุอื่นเป็นโครงสร้างภายใน เช่น ไม้ไผ่ หรือไม้จริง   ซึ่งทำหน้าที่เป็นโครงสร้างรับน้ำหนักของวัสดุ 


              วัสดุสามารถนำไปขึ้นรูปกับวัสดุโครงสร้างได้ดี มีส่วนผสมประกอบไปด้วย น้ำ 1 ส่วน ดินจอมปลวก 1 ส่วน มูลกระบือหรือมูลโค 1 ส่วน และทิศทางของการอัดมีผลต่อการขึ้นรูปจากการทดลอง จาการศึกษาพบว่า การอัดต้องอัดตามแนวขวางกับวัสดุโครงสร้าง ส่วนการขึ้นรูปโดยไม่มีโครงสร้างนั้นใช้เวลานาน ต้องรอให้ดินชั้นแรกคงรูปจึงจะขึ้นชั้นถัดไปได้ และต้องผสมดินมูลกระบือให้มีลักษณะเข้ม ใช้น้ำน้อยจึงจะสามารถขึ้นรูปไม่เหมาะสมในการใช้งานเป็นวัสดุก่อผนัง ดินมูลกระบือที่ทดสอบจะมีการแห้งตัวหลังเวลา 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่การเริ่มอัด  และดินมูลกระบือมีการหดตัวเฉลี่ยที่ 3-5 % การหดตัวนั้นขึ้นอยู่กับการนำวัสดุไปใช้งาน หากนำดินมูลกระบือไปใช้ในบริเวณน้อยหรือนำไปใช้เป็นวัสดุอุดรูเนื้อดินที่ใช้จะไม่มีการหดตัว แต่หากนำเนื้อดินไปใช้เป็นวัสดุปิดผิวหรือฉาบปิดผนัง หรือนำไปก่อขึ้นรูปโดยตรงเนื้อดินจะมีการหดตัว


              กิจกรรมการบูรณาการ มีนิสิตเข้าร่วมโครงการชาย 2 คน หญิง 3 คน ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เกี่ยวกับดินมูลกระบืออยู่ในระดับ น้อย 2 คน คิดเป็น 40 % น้อยมาก 3 คน คิดเป็น 60 % ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเคยสัมผัสหรือใช้งานดินมูลกระบืออยู่ในระดับ ปานกลาง 2 คน คิดเป็น 40 % น้อยมาก 3 คน คิดเป็น 60 % หลังการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจหลังการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับ มากที่สุด 4 คน คิดเป็น 80 % มาก 1 คน คิดเป็น 20 % ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปบูรณาการใช้งานอยู่ในระดับ มากที่สุด 5 คน คิดเป็น 100 % และผู้เข้าร่วมโครงการคิดว่าวัสดุชนิดนี้สามารถนำไปสู่การพัฒนาต่อไปอยู่ในระดับ มากที่สุด 5 คน คิดเป็น 100 %

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

กระบือโรงงานปุ๋ยเคลื่อนที่. (ม.ป.ป) [ออนไลน์]. ได้จาก: https://pirun.ku.ac.th/ [สืบค้นเมื่อ 3 ธันวาคม 2561].

ธิดารัตน์ ศรีผดุง, ทองคำ ขู่คำราม. (2560). การศึกษาเปรียบเทียบผลการใช้ปุ๋ยมูลสัตว์จาก โค ไก่ และสุกร ในการพัฒนาการปลูกบวบเหลี่ยมสายพันธุ์การค้า. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.

ชาติ ชายแดนใต้. (ม.ป.ป.). บทความเรื่อง เรื่องของขี้วัว. [ออนไลน์]. ได้จาก:https://tulyakul.blogspot.com/2014/05/blog-post_20.html [สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561].

โสภนา ศรีจำปา. (ม.ป.ป). [ออนไลน์]. บทความเรื่อง สรรพคุณครอบจักรวาลของมูลวัวที่อินเดีย. ได้จาก:https://www.gotoknow.org/posts/180319. [สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561].

กัลยา บุญญานุวัตร และคณะ. (ม.ป.ป.). ถ่านชีวภาพมูลโคเพื่อ : ลดก๊าซเรือนกระจกและกำจัดความยากจน. กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

เซลลูโลส. (ม.ป.ป.). [ออนไลน์]. ได้จาก: https://www.digitalschool.club/digitalschool/
science1_2_2/science2_1/more/cellulose_1.php [สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2651].

ภาวดี เมธะคานนท์. (ม.ป.ป.) [ออนไลน์]. https://www2.mtec.or.th/th/searchsys/search_proj/detail.asp?proj_id=MT-S-45-POL-07-190-I&lang=1 โครงการ การสกัดแยกและวิเคราะห์เฮมิเซลลูโลสจากหญ้าแฝก. ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. [สืบค้นเมื่อ 3 ธันวาคม 2561].

คุณสมบัติของ เฮมิเซลลูโลส. (ม.ป.ป.). [ออนไลน์]. ได้จาก:https://www.ban1gun.com [สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561].

ธายุกร พระบำรุง และคณะ.(2559) สมบัติทางกายภาพและเคมีของดินจอมปลวกบางประการที่เป็นประโยชน์ต่อการปลูกผักที่บ้านดอนจำปา ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม. ใน. การประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย”ครั้งที่ 12. (หน้าที่ 619-629). วันที่ 8 กันยายน 2559.

อำนาจ สุวรรณฤทธิ์ และคณะ. (ม.ป.ป.). สมบัติของดินจอมปลวกที่จำกัดความเจริญเติบโตของพืช. ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

นางสมศรี พาดีจันทร์. (3 กันยายน 2559). สัมภาษณ์. ผู้อาวุโส. บ้านหนองโนใต้ ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

นายปรีชา การุณ. (3 กันยายน 2559). สัมภาษณ์. ราษฏร. บ้านหนองโนใต้ ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

นางอภิญญา เหล่าม่วง. (3 กันยายน 2559). สัมภาษณ์. ราษฏร. บ้านหนองโนใต้ ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม