วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๑ มกราคม - เมษายน ๒๕๖๖ นับเป็นปีที่ ๑๙ ของการเผยแพร่บทความด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญา โดยมีทั้งบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทวิจารณ์หนังสือที่มีเนื้อหาครอบคลุมในด้านคัมภีร์ การประยุกต์ และบูรณาการตามหลักพระพุทธศาสนา ตามวัตถุประสงค์ของวารสารที่ต้องการให้มีบทความเฉพาะทาง วารสารได้ปรับปรุงทั้งในส่วนหน้าเว็บไซต์และปรับปรุงการรับบทความด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญาให้มีความเหมาะสมและรองรับบทความวิจัยเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในสังคมไทยปัจจุบันมากขึ้น โดยเน้นให้แต่ละฉบับจะต้องมีทั้งบทความวิชาการ บทความวิจัย และปิดท้ายฉบับด้วยบทวิจารณ์หนังสือ

กองบรรณาธิการวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ 

เผยแพร่แล้ว: 2023-02-16