พระสงฆ์กับการพัฒนาจิตสำนึกต่อต้านการประพฤติทุจริตในสังคมไทย

Main Article Content

ไพรัช ธมฺมทีโป
สรายุทธ อุดม
สาคร ธระที

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยเรื่องพระสงฆ์กับการพัฒนาสร้างจิตสำนึกต่อต้านการประพฤติทุจริตในสังคมไทย
มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการสร้างจิตสำนึกต่อต้านการประพฤติทุจริตในสังคมไทย  เพื่อศึกษาบทบาทของพระสงฆ์การเสริมสร้างจิตสำนึกต่อต้านป้องกันการทุจริต เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่เหมาะสมในการนำมาประยุกต์ใช้การพัฒนาจิตสำนึกต่อต้านการประพฤติทุจริตกับสังคมไทยปัจจุบัน  ผู้วิจัยได้นำข้อมูลจากศึกษาเอกสารการสัมภาษณ์นักวิชาการรวมทั้งการลงพื้นที่เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล


ผลการวิจัยพบว่า พระสงฆ์มีบทบาทสำคัญในการสร้างจิตสำนึกต่อต้านการประพฤติทุจริตในสังคมไทย ทำให้เกิดการบูรณาการโดยการนำเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น ความละอายแก่ใจ(หิริ)  ความเกรงกลัวต่อบาป (โอตัปปะ) ไปใช้ในวิถีชีวิตของมนุษย์ ซึ่งเป็นหลักธรรมที่จะกำกับจิตใจของบุคคลให้ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม การบูรณาการดังกล่าวได้ดำเนินการครอบคลุมทั้งคณะสงฆ์ ภาครัฐ และภาคประชาชน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

เอกสรอ้างอิง
๑.หนังสือวิชาการ
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). สุจริตธรรมกถา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙.
จํานงค์ อดิวัฒนสิทธิ์. สังคมวิทยา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒.
องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด จังหวัดสุราษฎร์ธานี. แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙, (สุราษฎร์ธานี: ๒๕๕๘).

๒.รายงานการวิจัย
กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ และคณะ. รายงานวิจัย "การทุจริตในวงราชการไทย:การสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านแนวทางการแก้ไขปัญหา จากผู้นำและบุคคลสำคัญของประเทศไทย" วาสาร มฉก. ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๓๕ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๕๗).
สืบพงษ์ ธรรมชาติ และ พระครูอรุณสิงหธรรม. รายงานวิจัย"ศึกษาบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา:กรณีศึกษาพระครูประภัศรธรรมวิธาน (มิ่ง ปภสฺสโร)" วารสารมหาจุฬานาคร ทรรศน์ ปีที่ ๒ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๘).
จารุวรรณ สุขุมาลพงษ์ และคณะ. รายงานการวิจัย "แนวโน้มของการคอร์รัปชั่นในประเทศไทย,กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์รัฐสภา, ๒๕๕๖.
บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา. รายงานการวิจัยเรื่อง การสร้างจิตสำนึกของความเป็นไทย คำนิยม เพื่อการต่อต้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น, เชียงใหม่-มหาวิทยาลัยนอร์ท, ๒๕๕๗.
ปิยะธิดา อภัยภักดิ์. รายงานการวิจัย "แนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นในหน่วยงานภาครัฐ" วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๑).