พุทธจริยศาสตร์กับแนวความคิดที่เน้นความเป็นปัจเจกบุคคลและสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล

Main Article Content

ดร.นันทพล โรจนโกศล

บทคัดย่อ

แนวความคิดที่เน้นความเป็นความเป็นปัจเจกบุคคลและสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล เป็นประเด็นโต้แย้งทางจริยธรรมที่บทความนี้สนใจ พุทธจริยศาสตร์มีหลักการและแนวทางพิจารณาที่จะทำให้แนวคิดของบุคคลอันเน้นความเป็นปัจเจกบุคคลสูงดำเนินอยู่โดยไม่ไปลดข้อดีในแนวคิดนี้ และในขณะเดียวกันจะไม่ทำให้เกิดผลในด้านตรงกันข้าม เพียงแต่แนวคิดนี้ควรปรับเปลี่ยนแนวคิดเพียงเล็กน้อย และพุทธจริยศาสตร์ยังเน้นให้บุคคลมีสิทธิเสรีภาพสูงสุดที่เรียกว่า “นิพพาน” และมีแนวทางสำหรับบุคคลที่ต้องการจะทำตามความต้องการของตน แต่อยู่ภายใต้กรอบที่ไม่ไปล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น ตลอดจนหลักคำสอนที่ทำให้การใช้สิทธิเสรีภาพของแต่ละบุคคลเป็นไปด้วยดีในสังคม โดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกัน และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

Article Details

บท
บทความวิชาการ