กลับไปที่รายละเอียดของบทความ พุทธจริยศาสตร์กับแนวความคิดที่เน้นความเป็นปัจเจกบุคคลและสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF