การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ที่มีผลต่ออนาคตของนักบัญชี

Main Article Content

บันเฉย ศรีแก้ว

บทคัดย่อ

ปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องในความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analysis) ซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคหรือโอกาสของนักบัญชี บทความนี้   จะอภิปรายการวิเคราะห์ข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่ในมุมของนักบัญชี ตลอดจนโอกาสใหม่และความท้าทายในการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ของนักบัญชี และประเด็นสำคัญใหม่สำหรับงานวิจัย   ในอนาคตด้านการบัญชี


 นักบัญชียังคงสามารถสร้างมูลค่าโดยการสนับสนุนจากนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)     ในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เนื่องจากมีความคุ้นเคยกับทั้งข้อมูลเชิงโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง รวมถึง  มีพื้นฐานความรู้ทางธุรกิจ ดังนั้น การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จึงจำเป็นต้องใช้ความรู้และทักษะของนักบัญชี  โดยจำเป็นต้องพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

Barradas-Bautista,D., Cao,Z., Vangone,A., Oliva,R.,& Cavallo,L. (2021). A Random Forest Classifier for Protein-Protein Docking Models. Bioinformatics Advances, 2(1), 1-9.

Brown-Liburd,H., Issa.,H & Danielle Lombardi, D.(2015). Behavioral Implications of Big Data's Impact on Audit Judement and Decision Making and Future Research Directions. Accounting Horizons, 29(2), 451-465.

Cockcroft,S. & Russell,M.( 2018). Big Data Opportunities for Accounting and Finance Practice

and Research. Australian Accounting Review, 28 (3), 323-333.

Compello M. and Gao J. (2017). Customer Concentration and Loan Contract terms. Financial Econom.123(1), 108-136.

Cooper,D.J., Ezzamel,M., & Qu,S.Q.(2017). Popularizing a Management Accounting Idea: The Case of the Balanced Scorecard. Contemporary Accounting Research.34(2).1-42.

Earley, C.,E. (2015). Data analytics in Auditing: Opportunities and Challenges. Business Horizons, 58(5),493-500.

Eberendu,A.C. (2016). Unstructured Data: an Overview of the Data of Big Data. International Journal of Computer Trends and Technology (IJCTT), 38 (1), 45-50.