นักบัญชีทำหน้าที่เป็นสื่อกลางนำเสนอและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทั้งส่วนที่เป็นตัวเงินและที่ไม่ใช่ตัวเงินให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับทราบโดยปราศจากอคติหรือความไม่เป็นกลาง การทำหน้าที่บทบาทดังกล่าวด้วยความซื่อตรงซื่อสัตย์นับว่ามีความสำคัญ เป็นเกียรติภูมิศักดิ์ศรีของวิชาชีพที่นักบัญชีต้องยึดมั่นอย่างเคร่งครัดตลอดไป ไม่ว่ากาลเวลาหรือสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
ปัญหาทางเศรษฐกิจและการดำเนินธุรกิจที่ต้องเผชิญในปัจจุบัน ทำให้บางธุรกิจต้องการบิดเบือนตัวเลขผลประกอบการ ปกปิดข่าวร้าย นำเสนอข่าวดีที่ไม่มีมูลเพื่อหลอกลวงผู้ใช้ข้อมูลทางการบัญชีการเงิน ประกอบกับภัยสงครามที่ปะทุขึ้นต้นปีนี้ (2565) และน่าจะลุกลามต่อไปอีกหลายปี ยิ่งปรากฎข่าวลวง ข่าวหลอกในสื่อสังคมหรือสื่อกระแสหลักที่ผู้ปล่อยมีเจตนาบ่อนทำลาย สร้างความวุ่นวาย กระพือไฟแห่งสงครามให้ลุกโชนเพื่อผลประโยชน์บางอย่าง จึงจำเป็นที่คนทุกคนต้องเสพข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ด้วยความระมัดระวัง มีการติดตามข่าวสารทุกทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ไม่ได้ปรากฎในสื่อกระแสหลักเพื่อจะได้ทราบข้อเท็จจริงรอบด้าน ทั่วถึง ไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่ประสงค์ดีและทำให้สถานการณ์ปัจจุบันเลวร้ายลงไปกว่าเดิม
ในท้ายที่สุด TRUTH Will Always Conquer LIES

สาส์นจากบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย ศุภธาดา

อ่านเพิ่มเติม >>

ปีที่ 4 ฉบับที่ 10 (2565): วารสารสภาวิชาชีพบัญชี

เผยแพร่แล้ว: 2022-04-29

ผลกระทบของการใช้ IFRS 9 ต่อมูลค่าของกิจการของธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน

ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ, จุฑามาศ ธรรมนูญ ธรรมนูญ , พเยีย เสงี่ยมวิบูล เสงี่ยมวิบูล

4-19

ดูทุกฉบับ