การระบาดของไวรัสในปีนี้ นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ และส่งผลกระทบครั้งสำคัญไปทั่วโลก  ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ วิถีชีวิตใหม่ ตลอดจนถึงปัญหาทางการเมืองระหว่างประเทศ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในแต่ละด้านและแต่ละแขนง ควรถือโอกาสนี้ตรวจสอบสภาพแวดล้อม และทบทวนบทบาทความรับผิดชอบของตน ที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยในช่วงสองถึงสามปีข้างหน้า ซึ่งการเตรียมความพร้อมให้ทันสอดคล้องกับเหตุการณ์นั้น ย่อมมาจากความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เกี่ยวกับพลวัตรของการเปลี่ยนแปลงบริบทการประกอบธุรกิจในอนาคต อันมาจากสาเหตุปัจจัยในปัจจุบัน

         

สาส์นจากบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย ศุภธาดา

อ่านเพิ่มเติม >>

ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 (2020): วารสารสภาวิชาชีพบัญชี

เผยแพร่แล้ว: 2020-08-18

ดูเล่มทุกฉบับ