ในสถานการณ์ที่ยากลำบากช่วงปี ๒๕๖๔ นี้ ประเด็นหนึ่งที่นักบัญชีไม่อาจละเลยและจำเป็นต้องนำมาพิจารณา คือการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ ESG (environmental, social, and governance) และจัดทำรายงานทางการเงินที่เหมาะสมกับบริบทของการประกอบธุรกิจ ซึ่งต้องเริ่มจากความปรารถนาจากใจจริงของผู้บริหารที่จะดูแลรักษาสภาพแวดล้อม จัดการปัญหาของสังคมรายรอบทั้งสังคมใกล้และไกล ตลอดจนมีการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล และนำสิ่งที่ได้ดำเนินกิจกรรมไปในรอบปีที่ผ่านมา (พร้อมตัวเลขค่าใช้จ่ายรวม) เพื่อแสดงเป็นหลักฐานต่อสาธารณชนว่าได้ใส่ใจตามที่ประกาศนโยบายไปหรือไม่

สาส์นจากบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย ศุภธาดา

อ่านเพิ่มเติม >>

ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 (2021): วารสารสภาวิชาชีพบัญชี

เผยแพร่แล้ว: 2021-08-31

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับโครงสร้างเงินทุนของธุรกิจการเงินไทย

วิภาเพ็ญ จิกเวียง, ผศ.ดร.คณิตศร เทอดเผ่าพงศ์

96-114

ดูเล่มทุกฉบับ