ความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพย่อมมาจากสองภาคส่วนที่บูรณาการเข้าหากันคือ ภาคทฤษฎี (วิชาการ) และภาคปฏิบัติ ภาระของส่วนแวดวงวิชาการคือนำเสนอความรู้หลักการวิทยาการใหม่ ๆ ในขณะที่หน้าที่ส่วนของผู้ปฏิบัติคือระบุประเด็นที่เป็นปัญหาในการปฏิบัติงานวิชาชีพ หากทั้งสองส่วนร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดและจริงจังย่อมก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสำคัญต่อสังคมธุรกิจในวงกว้าง วารสารสภาวิชาชีพบัญชีมีเจตจำนงแน่วแน่ในการผลักดันเพื่อพัฒนาวิชาชีพบัญชีให้ตอบโจทย์ของสังคมได้ตรงจุด และสร้างคุณค่าแก่การประกอบธุรกิจในยุคสมัยใหม่ที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญด้านเทคโนโลยีและสภาพภูมิทัศน์การประกอบธุรกิจ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันนำเสนอความเห็นผ่านทางบทความวิชาการบทความวิจัยที่นำข้อมูลมาวิเคราะห์ กลั่นกรอง เพื่อให้ได้แนวทางที่ดีที่สุดและทำให้วิชาชีพบัญชีสามารถอยู่รอดได้อย่างน้อยในทศวรรษนี้ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเสริมความศรัทธาต่อวิชาชีพการบัญชีให้คงมั่น ช่วยกันจรรโลงหลักวิธีปฏิบัติทางธรรมาภิบาล ดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติงานที่สุจริต โปร่งใส และในวโรกาสที่จะขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ นี้ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือประทานพรให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยทั้งกายใจแข็งแรงสมบูรณ์ มีความพร้อมในการสร้างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติของเราสืบไป

สาส์นจากบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย ศุภธาดา

อ่านเพิ่มเติม >>

ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (2019): วารสารสภาวิชาชีพบัญชี

เผยแพร่แล้ว: 2020-01-03

ดูเล่มทุกฉบับ