การประชุมประจำปีของ AICPA & CIMA ปลายปี 2023   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมกันหารือเกี่ยวกับการพัฒนา ประเด็นที่เกิดขึ้นใหม่ และแนวโน้ม ในแวดวงการบัญชี  การรายงานทางการเงิน และการตรวจสอบ รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  หัวข้อสำคัญหนึ่งคือ เรื่องการเปิดเผยข้อมูล (เทียบกับของประเทศไทยคือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบ 56-1) จะมีช่องให้ทำเครื่องหมายใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุว่า  1. งบการเงินที่รวมอยู่ในรายงานสะท้อนถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดในงบการเงินที่ออกก่อนหน้านี้หรือไม่ และ  2. การแก้ไขข้อผิดพลาดใด ๆ จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์การกู้คืนภายใต้นโยบาย clawback ของผู้ออกหรือไม่ด้วย

            อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจ คือข้อสังเกตของประธาน PCAOB   ซึ่งระบุว่า  “การตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีให้ได้งานที่ออกมาคุณภาพสูงเพื่อรักษาความไว้วางใจในวิชาชีพการสอบบัญชีนั้น สำนักงานสอบบัญชีต้องให้ความสำคัญมากขึ้นกับวัฒนธรรมองค์กร  รวมถึงความมุ่งมั่นที่มีต่อความเป็นมืออาชีพและการให้บริการเพื่อประโยชน์สาธารณะ พร้อมกับรักษามาตรฐานคุณภาพการตรวจสอบบัญชีระดับสูงตลอดทั่วทั้งเครือข่ายทั่วโลก  ทั้งนี้เพราะมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรและคุณภาพการตรวจสอบ

            เรียนฝากผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีทั่วไปให้พิจารณาสำหรับการทำงานในรอบปีหน้าครับ

สาส์นจากบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย ศุภธาดา

อ่านเพิ่มเติม >>

ปีที่ 5 ฉบับที่ 15 (2566): วารสารสภาวิชาชีพบัญชี

            การประชุมประจำปีของ AICPA & CIMA ปลายปี 2023   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมกันหารือเกี่ยวกับการพัฒนา ประเด็นที่เกิดขึ้นใหม่ และแนวโน้ม ในแวดวงการบัญชี  การรายงานทางการเงิน และการตรวจสอบ รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  หัวข้อสำคัญหนึ่งคือ เรื่องการเปิดเผยข้อมูล (เทียบกับของประเทศไทยคือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบ 56-1) จะมีช่องให้ทำเครื่องหมายใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุว่า  1. งบการเงินที่รวมอยู่ในรายงานสะท้อนถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดในงบการเงินที่ออกก่อนหน้านี้หรือไม่ และ  2. การแก้ไขข้อผิดพลาดใด ๆ จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์การกู้คืนภายใต้นโยบาย clawback ของผู้ออกหรือไม่ด้วย

            อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจ คือข้อสังเกตของประธาน PCAOB   ซึ่งระบุว่า  “การตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีให้ได้งานที่ออกมาคุณภาพสูงเพื่อรักษาความไว้วางใจในวิชาชีพการสอบบัญชีนั้น สำนักงานสอบบัญชีต้องให้ความสำคัญมากขึ้นกับวัฒนธรรมองค์กร  รวมถึงความมุ่งมั่นที่มีต่อความเป็นมืออาชีพและการให้บริการเพื่อประโยชน์สาธารณะ พร้อมกับรักษามาตรฐานคุณภาพการตรวจสอบบัญชีระดับสูงตลอดทั่วทั้งเครือข่ายทั่วโลก  ทั้งนี้เพราะมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรและคุณภาพการตรวจสอบ

            เรียนฝากผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีทั่วไปให้พิจารณาสำหรับการทำงานในรอบปีหน้าครับ

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-25

ดูทุกฉบับ