Published: 2015-11-22

ผลการสำรวจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนแออัดในเมืองที่ประกอบอาชีพคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์

Sujitra Vassanadumrongdee สุจิตรา วาสนาดำรงดี, Puntita Tanwattana ปัณฑิตา ตันวัฒนะ, ศีลาวุธ ดำรงศิริ Seelawut Damrongsiri

4-23