วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร :
INTERDISCIPLINARY SOCIAL SCIENCES AND COMMUNICATION JOURNAL
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562
ISSN : 2630-0478
วัตถุประสงค์ : เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิชาการของ
คณาจารย์ นักศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษาตลอดจนนักวิชาการทั่วไปในสาขาวิชาสังคมศาสตร์
สาขาวิชาครุศาสตร์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง สาขาวิชาการท่องเที่ยว
และการโรงแรม สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาตำรวจศาสตร์ และสาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา   วาระการตีพิมพ์ : ปีละ 3 ฉบับ
ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม

เผยแพร่แล้ว: 15-08-2019

กองบรรณาธิการ

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

บทบรรณาธิการ

ดร.บวรสรรค์ เจี่ยดำรง

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฆเนศวร ทะกอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวนีย์ วรรณประภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภารดี พึ่งสำราญ, อาจารย์สมพงษ์ เส้งมณีย์, อาจารย์กาญจนา สมพื้น, อาจารย์สกล กิจจริต

14-32