โลกทัศน์ที่ปรากฏในเพลงลูกทุ่งภาคใต้ : กรณีศึกษาบทเพลงของ บิว กัลยาณี (กัลยาณี เจียมสกุล)

ผู้แต่ง

  • พจนา ช่วยชู นักศึกษาระดับปริญญาโท, สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะยา
  • วรัญญา ยิ่งยงศักดิ์ สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะยา
  • ศราวุธ หล่อดี

คำสำคัญ:

โลกทัศน์, เพลงลูกทุ่งภาคใต้, บิว กัลยาณี

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโลกทัศน์ที่ปรากฏในบทเพลงลูกทุ่งภาคใต้ของ บิว กัลยาณี (กัลยาณี เจียมสกุล) จำนวน 66 บทเพลง ซึ่งเป็นบทเพลงร้องเดี่ยวที่แต่งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2549-2559 ผลการวิจัยพบโลกทัศน์ในบทเพลงลูกทุ่งภาคใต้ ของบิว กัลยาณี 4 ประเด็น ได้แก่ โลกทัศน์เกี่ยวกับ ความรัก โลกทัศน์เกี่ยวกับเพศ โลกทัศน์เกี่ยวกับการศึกษา และโลกทัศน์เกี่ยวกับวิถีชีวิต ทั้งนี้พบโลกทัศน์ เกี่ยวกับความรักโดดเด่นที่สุด แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ ความรักที่สมหวังและความรักที่ผิดหวัง สำหรับ โลกทัศน์เกี่ยวกับเรื่องเพศ เพศหญิงมีความเข้มแข็งและอดทนต่อการดำเนินชีวิต ส่วนเพศชายมีบทบาทความเป็นผู้นำและต้องยึดมั่นในรักเดียว พบโลกทัศน์เกี่ยวกับการศึกษา คนภาคใต้ให้ความสำคัญต่อการศึกษา เนื่องจากการศึกษานำไปสู่การมีหน้าที่การงานที่ดีขึ้น นอกจากนี้โลกทัศน์เกี่ยวกับวิถีชีวิตพบ หลายประเด็นย่อย เช่น โลกทัศน์เกี่ยวกับประเพณีท้องถิ่น คนภาคใต้ยึดมั่นในจารีตประเพณีมาตั้งแต่บรรพบุรุษ คนภาคใต้มีนิสัยจริงใจและรักเพื่อนฝูง บทเพลงภาคใต้ที่ปรากฏสะท้อนให้เห็นโลกทัศน์ของคนภาคใต้ที่มีต่อเรื่องต่าง ๆ เป็นอย่างดี

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

จันทราพร มูลลิสาร. (2546). โลกทัศน์ที่ปรากฎในบทพลงลูกทุ่งหมอลำ จินตหรา พูนลาภ (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต). มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

ชรินทร์ อินทะสุวรรณ์. (2554). ศึกษาภาพสะท้อนทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวไทยภาคใต้ที่ปรากฏในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของ ประจวบ วงศ์วิชา (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต). สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.

เดชาดิศร, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. (2543). โคลงโลกนิติ. กรุงเทพฯ : สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ.

พรรณราย คำโสภา. (2549). คุณรู้จักเพลงลูกทุ่งหรือยัง. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. 11(1), 33-40.

วิจิตรา อาจบำรุง. (2552). วิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมในเพลงลูกทุ่งที่ขับร้องโดยพี สะเดิด (วิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตร มหาบัณฑิต). พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.

อมรา พงศาพิชญ์. (2541). วัฒนธรรม ศาสนา และชาติพันธ์: วิเคราะห์สังคมไทยแนวมานุษยวิทยา. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Meemodel. (2559). เพลงเนื้อเพลง เนื้อเพลงออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2563 จาก https://xn72c9bva0i.meemodel.com/.

MThai.com. (2563). บิว กัลยาณี จากเส้นทางชีวิตแสนลำบาก สู่การเป็นนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง สืบค้นเมื่อ 17 ธันวาคม 2564, จาก https://mthai.com/entertainment/86492.html?fbclid=IwAR0nU6yEMVruE4T1tIw evCwCeJx6MDfi25lTGGviiaQyU0l3jDhFfrw7wBY.

Sanook. (ม.ป.ป.). เพลงฮิตของ บิว กัลยาณี อาร์ สยาม. สืบค้นเมื่อ 16 พฤษภาคม 2564 จาก ้https://www.sanook.com/music/artist/MwDVGyTLFjk+9zbJeFf98A==/?fbclid=IwA R0k0fpZnaoartlcqFCS9cX5blsoNOHByesKqEJ0CpipZTf4oGNmKDWYqzI.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-04-22