Announcements

แจ้งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตีพิมพ์วารสารอินทนิลทักษิณสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ จากการตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม (Print) เปลี่ยนรูปแบบเป็นการตีพิมพ์ออนไลน์ (Online) ตั้งแต่ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป

วารสาร อินทนิลทักษิณสาร
ISSN 3027-6403 (Online)

Online ISSN 2672-9660 (ยกเลิก)
Print ISSN 2672-9652 (ยกเลิก)