Announcements

แจ้งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตีพิมพ์วารสารอินทนิลทักษิณสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ จากการตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม (Print) เปลี่ยนรูปแบบเป็นการตีพิมพ์ออนไลน์ (Online) ตั้งแต่ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป

เลข ISSN (Print) เดิม 1905-3959

เลข ISSN (Print) ใหม่ 2672-9652

เลข ISSN (Online) ใหม่ 2672-9660