เกี่ยวกับวารสาร

วัตถุประสงค์และขอบเขต

วารสารอินทนิลทักษิณสารต้องการนำเสนอบทความวิจัย (Research Article) บทความวิชาการ  (Academic Article) และบทความปริทรรศน์ (Review Article) ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Social Science) อาทิ  ภาษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา วัฒนธรรมศึกษา พัฒนาสังคม นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษย์และสังคมศาสตร์ จากคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจจากองค์กรต่าง ๆ

ประเภทผลงานที่รับตีพิมพ์

 1. บทความวิจัย (Research Articles)
 2. บทความวิชาการ (Academic Articles)
 3. บทความปริทัศน์ (Review Article)

กระบวนการตรวจสอบผลงาน

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ ได้รับการตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา (Peer Reviewer) ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบัน จำนวน 3 คน ต่อ 1 บทความ และเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สังกัดมหาวิทยาลัยเดียวกับผู้เขียนบทความ โดยบทความที่เข้ารับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องได้ผลประเมินเห็นชอบ 2 ใน 3 (Peer Review) ซึ่งเป็นการประเมินแบบ (Double-Blinded)

รอบของการตีพิมพ์

กำหนดออกวารสาร  ปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน ), ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม) และ ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม)

นโยบายการเข้าถึงบทความ

วารสารอินทนิลทักษิณสารให้การเข้าถึงเนื้อหาได้ทันทีโดยยึดหลักที่ว่าการเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณะอย่างเสรีจะสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ระดับโลกที่มากขึ้น

ผู้สนับสนุน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

หน่วยงานสนับสนุน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

เกี่ยวกับวารสาร

          วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นวารสารของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ เริ่มจัดพิมพ์วารสารฉบับแรกเมื่อปี พ.ศ. 2549 เป็นปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (เม.ย. – ก.ย. 49)  ต่อเนื่องมาจนถึงปีที่ 12 ฉบับที่ 1  (มกราคม – มิถุนายน 2560) ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงชื่อวารสารเป็น อินทนิลทักษิณสาร (Inthaninthaksin Journal) ตั้งแต่ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)  เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิจัย  บทความวิชาการ และบทความปริทรรศน์  ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ หรือสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาทิ มานุษยวิทยา นิเทศศาสตร์ และวารสารศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ นิติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา เป็นต้น โดยมีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม – กันยายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม และได้ประกาศเปลี่ยนแปลงจำนวนฉบับในการตีพิมพ์เป็นปีละ 3 ฉบับ เมื่อเดือนตุลาคม 2565 เป็น ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน), ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม) และ ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม)

          ทั้งนี้การดำเนินงานของวารสารวิชาการ “อินทนิลทักษิณสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ” มีกำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม – กันยายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม และตั้งแต่ปีที่ 18 (พ.ศ. 2566) ปรับเปลี่ยนเป็นเผยแพร่ปีละ 3 คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน) ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม) และฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม) ซึ่ง มีการจัดทำและเผยแพร่ ดังนี้

 1. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (เม.ย.-ก.ย.49) ฉบับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมภาคใต้ บรรณาธิการวารสาร คือ รศ.ยุรฉัตร  บุญสนิท
 2. ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ต.ค. 49 – มี.ค.50) ฉบับตะวันออก – ตะวันตก บรรณาธิการวารสาร คือ รศ.ยุรฉัตร บุญสนิ
 3. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (เม.ย. – ก.ย. 50) ฉบับคน – คติชนวิทยา บรรณาธิการวารสาร คือ อ.ดร.พรพันธุ์  เขมคุณาศัย
 4. ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (ต.ค. 50 – มี.ค. 51) ฉบับสหศาสตร์ บรรณาธิการวารสาร คือ อ.ดร.พรพันธุ์  เขมคุณาศัย     
 5. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (เม.ย. – ก.ย. 51) ฉบับ ชุมคน ชุมชน  บรรณาธิการวารสาร  คือ ผศ.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์
 6. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (ต.ค. 51 – มี.ค. 52) ฉบับการย้ายถิ่นข้ามแดน บรรณาธิการวารสาร คือ อ.ดร.นิสากร  กล้าณรงค์
 7. ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (เม.ย.- ก.ย.52) ฉบับไทยศึกษา บรรณาธิการวารสาร  คือ ผศ.อดิศร ศักดิ์สูง
 8. ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (ต.ค. 52 – มี.ค. 53) บรรณาธิการวารสาร คือ ผศ.อดิศร  ศักดิ์สูง
 9. ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (เม.ย. – ก.ย. 53) ฉบับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรณาธิการวารสาร คือ ผศ.ดร. พรพันธุ์  เขมคุณาศัย
 10. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ต.ค. 53 – มี.ค. 54) บรรณาธิการวารสาร คือ ผศ.อดิศร ศักดิ์สูง
 11. ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (เม.ย. – ก.ย. 54) บรรณาธิการวารสาร คือ ผศ.ศุภการ สิริไพศาล
 12. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ต.ค. 54 – มี.ค. 55) บรรณาธิการวารสาร คือ ผศ.ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์
 13. ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (เม.ย. – ก.ย. 55) บรรณาธิการวารสาร คือ ผศ.ดร.พรพันธุ์  เขมคุณาศัย
 14. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (ต.ค. 55 – มี.ค. 56) บรรณาธิการวารสาร คือ ฉบับการเมือง วัฒธรรม การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการท่องเที่ยวคือ ผศ.ดร.พรพันธุ์  เขมคุณาศัย
 15. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (เม.ย. – ก.ย. 56) ฉบับ การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม บรรณาธิการวารสาร คือ ผศ.ดร.พรพันธุ์ เขมคุณาศัย และอาจารย์ ดร.จริญญา  ธรรมโชโต
 16. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (ต.ค. 56 – มี.ค. 57) ฉบับสิทธิชุมชน พลเมืองลุ่มทะเลสาบสงขลา บรรณาธิการวารสาร คือ ผศ.ดร.พรพันธุ์  เขมคุณาศัย อาจารย์ ดร.จริญญา  ธรรมโชโตและอาจารย์เทพรัตน์  จันทพันธ์
 17. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (เม.ย. – ก.ย. 57) บรรณาธิการวารสาร คือ ผศ.ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์  และผศ.ดร.พรพันธุ์  เขมคุณาศัย
 18. ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (ต.ค. 57 – มี.ค. 58) บรรณาธิการวารสาร คือ ผศ.ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์  และผศ.ดร.พรพันธุ์  เขมคุณาศัย
 19. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (เม.ย. – ก.ย. 58) บรรณาธิการวารสาร คือ ผศ.ดร.อดิศร  ศักดิ์สูง และ ผศ.ดร.ศุภการ สิริไพศาล
 20. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (ต.ค. 58 - มี.ค. 59) บรรณาธิการวารสาร คือ 
 21. ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (ม.ค. - มิ.ย. 59) บรรณาธิการวารสาร  คือ  อาจารย์ ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ 
 22. ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (ก.ค. - ธ.ค. 59) บรรณาธิการวารสาร  คือ อาจารย์ ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ 
 23. ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 พิเศษ  (ม.ค. - ธ.ค. 59) บรรณาธิการวารสาร  คือ  อาจารย์ ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ 
 24. ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (ม.ค. - มิ.ย. 60) บรรณาธิการวารสาร  คือ  อาจารย์ ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ 
 25. ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (ก.ค. - ธ.ค. 60) บรรณาธิการวารสาร  คือ อาจารย์ ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ 
 26. ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 พิเศษ  (ม.ค. - ธ.ค. 60) บรรณาธิการวารสาร  คือ  อาจารย์ ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ 
 27. ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (ม.ค. - มิ.ย. 61) บรรณาธิการวารสาร  คือ  อาจารย์ ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ 
 28. ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (ก.ค. - ธ.ค. 61) บรรณาธิการวารสาร คือ อาจารย์ ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ 
 29. ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 พิเศษ  (ม.ค. - ธ.ค. 61) บรรณาธิการวารสาร คือ  อาจารย์ ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ 
 30. ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (ม.ค.- มิ.ย. 62) บรรณาธิการวารสาร  คือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ 
 31. ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (ก.ค. - ธ.ค. 62) บรรณาธิการวารสาร  คือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ 
 32. ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (ม.ค.- มิ.ย. 63) บรรณาธิการวารสาร  คือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ 
 33. ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (ก.ค. - ธ.ค. 63) บรรณาธิการวารสาร  คือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ 
 34. ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (ม.ค.- มิ.ย. 64) บรรณาธิการวารสาร  คือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ 
 35. ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (ก.ค. - ธ.ค. 64) บรรณาธิการวารสาร  คือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ
 36. ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (ม.ค.- มิ.ย. 65) บรรณาธิการวารสาร  คือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ 
 37. ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (ก.ค. - ธ.ค. 65) บรรณาธิการวารสาร  คือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ
 38. ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (ม.ค. - เม.ย. 66) บรรณาธิการวารสาร  คือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสริมศักดิ์ ขุนพล
 39. ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (พ.ค. - ส.ค. 66) บรรณาธิการวารสาร  คือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสริมศักดิ์ ขุนพล
 40. ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 (ก.ย. - ธ.ค. 66) บรรณาธิการวารสาร  คือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสริมศักดิ์ ขุนพล
 41.