เกี่ยวกับวารสาร

Focus and Scope

นำเสนอบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทรรศน์ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ภาษาศาสตร์ พัฒนาสังคม นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจจากองค์กรต่าง ๆ 

Peer Review Process

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ได้รับการตรวจทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา และจะต้องผ่านการตรวจทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้น ๆ อย่างน้อยจำนวน 3 คน ต่อ 1 บทความ กรณีผ่านความเห็นชอบ 2 ใน 3 ต้องเสนอแต่งตั้งเพิ่มเติมอีก 1 คน และต้องผ่านการพิจารณา 2 ใน 3 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) โดยเป็นการประเมินแบบ (double blinded)

Publication Frequency

กำหนดออกวารสาร  ปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน ), ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม) และ ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม)

Published 3 Itemes a year in Janury, May and September

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Sponsors

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

Sources of Support

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

Journal History

huso_630

วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นวารสารของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ เริ่มจัดพิมพ์วารสารฉบับแรกเมื่อปี พ.ศ. 2549 เป็นปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (เม.ย. – ก.ย. 49)  ต่อเนื่องมาจนถึงปีที่ 12 ฉบับที่ 1  (มกราคม – มิถุนายน 2560) ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงชื่อวารสารเป็น อินทนิลทักษิณสาร (Inthaninthaksin Journal) ตั้งแต่ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)  เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิจัย  บทความวิชาการ และบทความปริทรรศน์  ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ หรือสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาทิ มานุษยวิทยา นิเทศศาสตร์ และวารสารศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ นิติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา เป็นต้น โดยมีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม – กันยายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม และได้ประกาศเปลี่ยนแปลงจำนวนฉบับในการตีพิมพ์เป็นปีละ 3 ฉบับ เมื่อเดือนตุลาคม 2565 เป็น ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน), ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม) และ ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม)

     ทั้งนี้การดำเนินงานของวารสารวิชาการ “อินทนิลทักษิณสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ” มีกำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม – กันยายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม ซึ่งตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา มีการจัดทำและเผยแพร่ ดังนี้

 1. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (เม.ย.-ก.ย.49) ฉบับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมภาคใต้ บรรณาธิการวารสาร คือ รศ.ยุรฉัตร  บุญสนิท
 2. ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ต.ค. 49 – มี.ค.50) ฉบับตะวันออก – ตะวันตก บรรณาธิการวารสาร คือ รศ.ยุรฉัตร บุญสนิ
 3. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (เม.ย. – ก.ย. 50) ฉบับคน – คติชนวิทยา บรรณาธิการวารสาร คือ อ.ดร.พรพันธุ์  เขมคุณาศัย
 4. ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (ต.ค. 50 – มี.ค. 51) ฉบับสหศาสตร์ บรรณาธิการวารสาร คือ อ.ดร.พรพันธุ์  เขมคุณาศัย     
 5. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (เม.ย. – ก.ย. 51) ฉบับ ชุมคน ชุมชน  บรรณาธิการวารสาร  คือ ผศ.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์
 6. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (ต.ค. 51 – มี.ค. 52) ฉบับการย้ายถิ่นข้ามแดน บรรณาธิการวารสาร คือ อ.ดร.นิสากร  กล้าณรงค์
 7. ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (เม.ย.- ก.ย.52) ฉบับไทยศึกษา บรรณาธิการวารสาร  คือ ผศ.อดิศร ศักดิ์สูง
 8. ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (ต.ค. 52 – มี.ค. 53) บรรณาธิการวารสาร คือ ผศ.อดิศร  ศักดิ์สูง
 9. ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (เม.ย. – ก.ย. 53) ฉบับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรณาธิการวารสาร คือ ผศ.ดร. พรพันธุ์  เขมคุณาศัย
 10. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ต.ค. 53 – มี.ค. 54) บรรณาธิการวารสาร คือ ผศ.อดิศร ศักดิ์สูง
 11. ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (เม.ย. – ก.ย. 54) บรรณาธิการวารสาร คือ ผศ.ศุภการ สิริไพศาล
 12. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ต.ค. 54 – มี.ค. 55) บรรณาธิการวารสาร คือ ผศ.ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์
 13. ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (เม.ย. – ก.ย. 55) บรรณาธิการวารสาร คือ ผศ.ดร.พรพันธุ์  เขมคุณาศัย
 14. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (ต.ค. 55 – มี.ค. 56) บรรณาธิการวารสาร คือ ฉบับการเมือง วัฒธรรม การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการท่องเที่ยวคือ ผศ.ดร.พรพันธุ์  เขมคุณาศัย
 15. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (เม.ย. – ก.ย. 56) ฉบับ การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม บรรณาธิการวารสาร คือ ผศ.ดร.พรพันธุ์ เขมคุณาศัย และอาจารย์ ดร.จริญญา  ธรรมโชโต
 16. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (ต.ค. 56 – มี.ค. 57) ฉบับสิทธิชุมชน พลเมืองลุ่มทะเลสาบสงขลา บรรณาธิการวารสาร คือ ผศ.ดร.พรพันธุ์  เขมคุณาศัย อาจารย์ ดร.จริญญา  ธรรมโชโตและอาจารย์เทพรัตน์  จันทพันธ์
 17. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (เม.ย. – ก.ย. 57) บรรณาธิการวารสาร คือ ผศ.ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์  และผศ.ดร.พรพันธุ์  เขมคุณาศัย
 18. ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (ต.ค. 57 – มี.ค. 58) บรรณาธิการวารสาร คือ ผศ.ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์  และผศ.ดร.พรพันธุ์  เขมคุณาศัย
 19. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (เม.ย. – ก.ย. 58) บรรณาธิการวารสาร คือ ผศ.ดร.อดิศร  ศักดิ์สูง และ ผศ.ดร.ศุภการ สิริไพศาล
 20. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (ต.ค. 58 - มี.ค. 59) บรรณาธิการวารสาร คือ 
 21. ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (ม.ค. - มิ.ย. 59) บรรณาธิการวารสาร  คือ  อาจารย์ ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ 
 22. ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (ก.ค. - ธ.ค.59) บรรณาธิการวารสาร  คือ อาจารย์ ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ 
 23. ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 พิเศษ  (ม.ค. - ธ.ค.59) บรรณาธิการวารสาร  คือ  อาจารย์ ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ 
 24. ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (ม.ค. - มิ.ย. 60) บรรณาธิการวารสาร  คือ  อาจารย์ ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ 
 25. ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (ก.ค. - ธ.ค.60) บรรณาธิการวารสาร  คือ อาจารย์ ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ 
 26. ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 พิเศษ  (ม.ค. - ธ.ค.60) บรรณาธิการวารสาร  คือ  อาจารย์ ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ 
 27. ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (ม.ค. - มิ.ย. 61) บรรณาธิการวารสาร  คือ  อาจารย์ ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ 
 28. ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (ก.ค. - ธ.ค.61) บรรณาธิการวารสาร คือ อาจารย์ ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ 
 29. ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 พิเศษ  (ม.ค. - ธ.ค.61) บรรณาธิการวารสาร คือ  อาจารย์ ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ 
 30. ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (ม.ค.- มิ.ย.62) บรรณาธิการวารสาร  คือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ 
 31. ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (ก.ค. - ธ.ค. 62) บรรณาธิการวารสาร  คือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ 
 32. ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (ม.ค.- มิ.ย.63) บรรณาธิการวารสาร  คือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ 
 33. ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (ก.ค. - ธ.ค. 63) บรรณาธิการวารสาร  คือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ 
 34. ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (ม.ค.- มิ.ย.64) บรรณาธิการวารสาร  คือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ 
 35. ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (ก.ค. - ธ.ค. 64) บรรณาธิการวารสาร  คือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ
 36. ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (ม.ค.- มิ.ย.65) บรรณาธิการวารสาร  คือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ 
 37. ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (ก.ค. - ธ.ค. 65) บรรณาธิการวารสาร  คือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ
 38.