มกราคม 2562 - มิถุนายน 2562
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (2019)

กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (2019)

มกราคม - ธันวาคม 2561 ฉบับพิเศษ
ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (พิเศษ) (2018)

กรกฏาคม 2561 - ธันวาคม 2561
ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (2018)

มกราคม 2561 - มิถุนายน 2561
ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (2018)

กรกฎาคม 2560 - ธันวาคม 2560
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (2017)

มกราคม 2560 - มิถุนายน 2560
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (2017)