ติดต่อ

วารสารอินทนิลทักษิณสาร (INTHANINTHAKSIN JOURNAL)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขที่ 140 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์: 074-317607, 074-317600 9jv 1106 โทรสาร 074-317606
เว็บไซต์: https://www.tci-thaijo.org/index.php/HUSOTSU อีเมล: sumalee@tsu.ac.th

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ
Journal Manager
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เบอร์โทรศัพท์ 0887824307

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

นางสาวสุมาลี ทองดี
เบอร์โทรศัพท์ 0883930205