ที่ปรึกษา 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                    มหาวิทยาลัยทักษิณ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการวิจัย                              มหาวิทยาลัยทักษิณ

รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน                          มหาวิทยาลัยทักษิณ

บรรณาธิการประจำฉบับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ                                     มหาวิทยาลัยทักษิณ, ประเทศไทย

 กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร์  สัตยานุรักษ์                       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์ ดร.สิริมนพร  สุริยะวงศ์ไพศาล                จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภา  วิทยาภิรักษ์                     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาส  ปิ่นตบแต่ง                     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ  วิเศษปรีชา                  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  แสงมณี ศริสาธิตกิจ     มหาวิทยาลัยทักษิณ

อาจารย์ ดร.สมิทธ์ชาต์   พุมมา                                     มหาวิทยาลัยทักษิณ

อาจารย์ ดร.ขวัญจิตต์  สุวรรณนพรัตน์                           มหาวิทยาลัยทักษิณ

อาจารย์รัชนีย์  ศรีศักดา                                                มหาวิทยาลัยทักษิณ

กองจัดการวารสาร

นางสาวสุมาลี ทองดี                                                    มหาวิทยาลัยทักษิณ

นายชัยวุฒิ  ปลืืมใจ                                                      มหาวิทยาลัยทักษิณ