กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                    มหาวิทยาลัยทักษิณ, ประเทศไทย

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการวิจัย                              มหาวิทยาลัยทักษิณ, ประเทศไทย

รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน                          มหาวิทยาลัยทักษิณ, ประเทศไทย

บรรณาธิการประจำฉบับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ                            มหาวิทยาลัยทักษิณ, ประเทศไทย

 กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร์  สัตยานุรักษ์                       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย

ศาสตราจารย์ ดร.สิริมนพร  สุริยะวงศ์ไพศาล                จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภา  วิทยาภิรักษ์                     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาส  ปิ่นตบแต่ง                     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ  วิเศษปรีชา                  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ประเทศไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  แสงมณี ศริสาธิตกิจ     มหาวิทยาลัยทักษิณ, ประเทศไทย

อาจารย์ ดร.สมิทธ์ชาต์   พุมมา                                     มหาวิทยาลัยทักษิณ, ประเทศไทย

อาจารย์ ดร.ขวัญจิตต์  สุวรรณนพรัตน์                           มหาวิทยาลัยทักษิณ, ประเทศไทย

อาจารย์รัชนีย์  ศรีศักดา                                                มหาวิทยาลัยทักษิณ, ประเทศไทย

กองจัดการวารสาร

นางสาวสุมาลี ทองดี                                                    มหาวิทยาลัยทักษิณ, ประเทศไทย

นายชัยวุฒิ  ปลืืมใจ                                                      มหาวิทยาลัยทักษิณ, ประเทศไทย