การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
 • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
 • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
 • Where available, URLs for the references have been provided.
 • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
 • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
 • If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.

คำแนะนำผู้แต่ง

ลักษณะของวารสาร

วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นวารสารเผยแพร่บทความวิชาการ – วิจัยบทความปริทัศน์ และบทความรายงานการวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ และบุคลากรจากหน่วยงานภายนอก โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

 1. บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารนี้ต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสาร รายงาน หรือสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน
 2. เนื้อหา บทความ หรือข้อคิดเห็นที่พิมพ์ในวารสารเป็นความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น กองบรรณาธิการ ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย
 3. ต้นฉบับจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการตีพิมพ์
 4. ต้นฉบับจะเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  และต้องมีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 5. ต้นฉบับต้องพิมพ์บนกระดาษขาว ขนาด  A4 พิมพ์หน้าเดียว ใส่เลขกำกับหน้าทุกหน้า พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word ใช้แบบอักษร (Font) TH SarabunPSK ขนาด 16
 6. ถ้ามีภาพประกอบ ควรเป็นภาพถ่ายขาว – ดำ ที่ชัดเจน
 7. ถ้าเป็นภาพวาดลายเส้น ให้วาดบนกระดาษขาวโดยใช้หมึกดำให้สะอาดและลายเส้นคมชัด
 8. ความยาวของเนื้อเรื่อง ภาพประกอบ ตาราง  และบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมเอกสารอ้างอิงไม่ควรเกิน 20 หน้า
 9. ส่งต้นฉบับ จำนวน 2 ชุด และแผ่นซีดีบันทึกข้อมูล จำนวน 1 แผ่น พร้อมใบนำส่ง มายังกองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000  พร้อมทั้งส่งไฟล์ข้อมูล *.doc ไปยัง E-mail: sumalee_thongdee@hotmail.com

การเตรียมต้นฉบับ

รายละเอียดขนาดตัวอักษรและรูปแบบการพิมพ์

          ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 เว้นขอบด้านบน /ขอบด้านซ้าย1.5 นิ้วเว้นขอบด้านล่าง / ขอบด้านขวา 1 นิ้ว

ส่วนประกอบของบทความ

รูปแบบการพิมพ์

ขนาดตัวอักษร

ลักษณะตัวอักษร

ชื่อบทความ

กลางหน้ากระดาษ

18

ตัวหนา

ชื่อผู้แต่ง

ชิดขวา

14

ตัวธรรมดา

บทคัดย่อ

-ภาษาไทย

-ภาษาอังกฤษ

ชิดซ้าย

16

หัวข้อตัวหนา

เนื้อหาตัวปกติ

หัวข้อแบ่งตอน

ชิดซ้าย

16

ตัวหนา

หัวข้อย่อย

ใช้หมายเลข

16

ตัวปกติ

เนื้อหาบทความ

-

16

ตัวปกติ

การเน้นความในบทความ

-

16

ตัวปกติ

ข้อความในตาราง

-

14

ตัวปกติ

บรรณานุกรม

กลางหน้ากระดาษ

18

ตัวหนา

ภาพประกอบ / คำอธิบายใต้ภาพ

กลางหน้ากระดาษ

14

ปกติ

  

ชื่อเรื่อง ควรกระชับและตรงกับเนื้อเรื่อง

 

ชื่อผู้เขียน

 1. ระบุชื่อ – นามสกุลจริง (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) โดยวางไว้ทางขวามือใต้ชื่อของบทความ
 2. ระบุเชิงอรรถของผู้เขียน ซึ่งประกอบด้วย ตำแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา/ภาควิชา คณะ สถาบัน และ e-mail ตามลำดับ (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

 

บทคัดย่อ

 1. บทความภาษาไทยต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยใช้บทคัดย่อภาษาอังกฤษก่อนบทคัดย่อภาษาไทย และจำนวนคำไม่เกิน 200 คำ
 2. บทความภาษาอังกฤษต้องมีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใช้บทคัดย่อภาษาไทยก่อนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ และจำนวนคำไม่เกิน 200 คำ
 3. ท้ายบทคัดย่อให้ผู้เขียนกำหนดคำสำคัญ (Keywords) สำหรับคำดัชนีเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่ควรเกิน 4 คำ

 

เกณฑ์การพิจารณาบทความ

          1.  กองบรรณาธิการวารสารพิจารณาคัดเลือกคุณภาพบทความ และ/หรือปรับแก้ตามความเหมาะสมก่อนส่งผู้ทรงคุณวุฒิ

          2.  ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 2 คนเป็นผู้พิจารณาเนื้อหาสาระ ตรวจสอบความถูกต้อง และคุณภาพทางวิชาการของบทความและเห็นชอบให้ตีพิมพ์ทั้ง 2 คน กรณีผู้ทรงคุณวุฒิเห็นชอบ 1 ใน 2 คน ทางกองบรรณาธิการวารสารฯ จะแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมอีก จำนวน 1 คน (และในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งเพิ่มขึ้นผู้เขียนบทความต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 1,000 บาท) และบทความที่จะได้รับการตีพิมพ์จะต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ใน 3 คน กรณีเมื่อเสนอบทความต่อผู้ทรงคุณวุฒิแล้วไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไร ผู้เขียนบทความประสงค์จะไม่ตีพิมพ์ในวารสาร  ผู้เขียนบทความจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าตอบแทนของผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านละ 1,000 บาท

          3.  กองบรรณาธิการวารสารจะไม่คืนต้นฉบับให้กับเจ้าของบทความในทุกรณี

 

ประเภทของบทความที่รับพิจารณา

 1. บทความวิชาการ – วิจัย
 2. บทความปริทัศน์
 3. บทวิจารณ์หนังสือ (Book review)

 

รูปแบบการเขียนบทความ

1.  บทความวิชาการ – วิจัย เป็นบทความที่มีประเด็นหรือแนวคิดที่ชัดเจน มีสาระทางวิชาการที่ถูกต้อง ทันสมัย การวิเคราะห์เป็นไปตามแนวคิดหรือทฤษฏีที่เหมาะสมและชัดเจน มีทัศนะของผู้เขียนบนฐานของข้อเท็จจริงทางวิชาการ ค้นคว้าอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและเชื่อถือได้ นำเสนอข้อมูล  อย่างเข้าใจง่าย ใช้ศัพท์และภาษาทางวิชาการถูกต้องเหมาะสม บทความวิชาการอาจเป็นประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญในงานวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือเป็นผลการศึกษาในภาพรวมจากงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ บทความต้องประกอบด้วย

 • ชื่อเรื่อง (ไทย – อังกฤษ)
 • บทคัดย่อ (ไทย – อังกฤษ)
 • บทนำ
 • เนื้อหา
 • สรุป
 • เอกสารอ้างอิง (ไทย – อังกฤษ)

2.  บทความปริทัศน์  เป็นบทความที่เกิดจากการสังเคราะห์องค์ความรู้ในประเด็นใดประเด็นหนึ่งจาก ข้อมูลที่หลากหลาย แสดงให้เห็นถึงความเป็นมา พัฒนาการ และแนวโน้มในอนาคตของการศึกษาในประเด็นนั้น ๆ บทความต้องประกอบด้วย

 • ชื่อเรื่อง (ไทย – อังกฤษ)
 • บทคัดย่อ (ไทย – อังกฤษ)
 • บทนำ
 • เนื้อหา
 • สรุป
 • อ้างอิง (ไทย – อังกฤษ)

ทั้งนี้  รูปแบบการเขียนบทความสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมตามหลักวิชาการ

 

การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิงส่วนท้ายเล่ม

          การระบุแหล่งที่มาของข้อมูล   1)ในเนื้อเรื่องให้ใช้วิธีการอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่องแบบนามปี (author-date in text citation) โดยระบุ ชื่อผู้้แต่งและปีพิมพ์ของเอกสารไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังข้อความที่ต้องการอ้างอิง เพื่อบอกแหล่งที่มาของข้อความนั้น และระบุเลขหน้าเอกสารอ้างอิงในกรณียกข้อความมาทั้งหมด  2) การอ้างอิงส่วนท้ายเล่ม โดยรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้เขียนได้ใช้อ้างอิงในการเขียนผลงานนั้น ๆ จัดเรียงรายการตามลำดับอักษรชื่อผู้แต่ง ภายใต้หัวข้อ “บรรณานุกรม” สำหรับผลงานวิชาการภาษาไทย หรือ    “ Reference ” สำหรับผลงานวิชาการภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบ APA (American Psychological Association) ดังปรากฎในตัวอย่างต่อไปนี้

1.  หนังสือ

ชื่อผู้แต่ง./ /(ปีที่พิมพ์)./ /ชื่อเรื่อง/(ครั้งที่พิมพ์)./ /เมืองที่พิมพ์/:/สำนักพิมพ์.

ตัวอย่าง

โกวิท  วงศ์วัฒน์. (2550). การเมืองการปกครองรัสเซีย. กรุงเทพฯ : ดวงกมล.

สายทอง  มณีเชษฐา. (2554). การใช้อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น. ปราจีนบุรี : สำนักงานคณะกรรมการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน. สืบค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2556, จาก https://www.krusaithong.com/chapter4.html.

Wong, W.  (2005).  Input enhancement from theory and research to the classroom. 

New York : McGraw – Hill.

 

2.  บทความ / เรื่อง / ตอน ในหนังสือรวมเรื่อง

ชื่อผู้เขียนบทความ./ /(ปีที่พิมพ์)./ /“ชื่อบทความ,”/ใน บรรณาธิการ (ถ้ามี),/ชื่อหนังสือ./ / (หน้าของบทความ).

          เมืองที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์.

ตัวอย่าง

อรทัย  วารีสะอาด.  (2537).  “ความขัดแย้งระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง” ใน สุพัฒน์  ส่องแสงจันทร์ และ

          พวา  พันธุ์เมฆา (บรรณาธิการ), บนถนนสายวิชาชีพ. (หน้า 127 – 130). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ.

Arhuckle, J.L.  (1996).  “Full information estimation in the presence of incomplete data,” In

          G.a. Morcoulides  and  R.E. Schumaker (Eds),  Advanced structural equation

          modeling : Issues and techniques  (p. 243 -277).  Mahwah, NJ : Lawrence Erlbaum

Associates.

 

3.  บทความในวารสาร

ชื่อผู้เขียนบทความ./ / (ปีที่พิมพ์)./ / “ชื่อบทความ”, / ชื่อวารสาร./ / ปีที่(ฉบับที่),/ เลขหน้า.

ตัวอย่าง

วริสรา  พึ่งทองหล่อ.  (2553).  “สมุนไพรไทยโอกาสอาหารเพื่อสุขภาพ,”  วารสารส่งเสริมการลงทุน.

21(2), 43 – 47.

 

Taylor, A. (2006). “Factors associated with glossing : comments on ko,”  Reading in a

Foreign Language. 18 (1), 72 – 73.

 

4.  บทความจากหนังสือพิมพ์

ชื่อผู้เขียนบทความ./ / (ปี, วันที่, เดือน)./ / “ชื่อบทความ,”/ ชื่อหนังสือพิมพ์./ / เลขหน้า.

ตัวอย่าง

กัมปนาท  ขันตระกูล.  (2555, 7 ธันวาคม).  “เสียงสะท้อน SME : วิสาหกิจชุมชนโคกขาม จังหวะก้าว

ที่รอการ ช่วยเหลือ,”   คมชัดลึก.  หน้า 10.

พฤทธิ์  ศิริพรรณพิทักษ์. (2550, 2 ก.ค.) “ครูต้องใฝ่รู้ – พัฒนาตัวเอง,”  ข่าวสด. หน้า 11. สืบค้นเมื่อ

18 กุมภาพันธ์ 2554, จาก http : / /www.moe.go.th/new_centerlnews--htm.

News, A.P.  (1012).  “Business in booming for yoga in the US,”  Bangkok Post.  p. 5.

 

5.  บทความจากเว็บไซต์กรณีไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง

“ชื่อบทความ”/ สืบค้นเมื่อ วัน เดือน ปี ที่สืบค้น,/จากชื่อเว็บไซต์. 

ตัวอย่าง

“เทคนิคการสืบค้นข้อมูล” สืบค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2550, จาก http :/ /www.gtoknow.org/blogs.com.

Economic indicators and releases,”   Retrieved February, 19, 2013, from :

          https://www.nber.org/releases/.

Einstein, A. (2002). Relativity : The special and general theory. New Year : McGraw – Hill.

          Retrieved February, 20, 2013, from http:www.geocities.com  

นโยบายส่วนส่วนบุคคล

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.