เกี่ยวกับวารสาร

วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นวารสารของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ เริ่มจัดพิมพ์วารสารฉบับแรกเมื่อปี พ.ศ. 2549 เป็นปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (เม.ย. – ก.ย. 49)  ต่อเนื่องมาจนถึงปีที่ 12 ฉบับที่ 2  (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)  ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงชื่อวารสารเป็น อินทนิลทักษิณสาร (Inthaninthaksin Journal) ตั้งแต่ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)  เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิจัย  บทความวิชาการ และบทความปริทรรศน์  ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ หรือสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาทิ มานุษยวิทยา นิเทศศาสตร์ และวารสารศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ นิติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา เป็นต้น โดยมีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม – กันยายน และ ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม และได้ประกาศเปลี่ยนแปลงจำนวนฉบับในการตีพิมพ์เป็นปีละ 3 ฉบับ เมื่อเดือนตุลาคม 2565 เป็น ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน), ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม) และ ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม)

วารสารอินทนิลทักษิณสาร

ISSN 3027-6403 (Online)

Online ISSN 2672-9660 (ยกเลิก)
Print ISSN 2672-9652 (ยกเลิก)

ปัจจุบัน วารสารอินทนิลทักษิณสาร (INTHANINTHAKSIN JOURNAL) ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI ให้เป็นวารสาร "TCI กลุ่มที่ 2" ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2567

อัตราการจัดเก็บค่าลงตีพิมพ์ผลงาน

อัตราการจัดเก็บค่าลงตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารอินทนิลทักษิณสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ จะจัดเก็บในส่วนของค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ และค่าบริหารจัดการ ทั้งนี้ตั้งแต่ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2565) เป็นต้นไป ในอัตราดังนี้
1. บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ / บุคลากรและนิสิตภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ บทความละ 3,000 บาท (-สามพันบาทถ้วน-) กรณีแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมให้จัดเก็บในอัตรา 1,000 บาท/ท่าน (-หนึ่งพันบาทถ้วน-)
2. บุคลากร และนิสิต สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จะได้รับการยกเว้นการจัดเก็บค่าลงตีพิมพ์
โดยทางวารสารจะเก็บค่าตีพิมพ์ดังกล่าวหลังจากบรรณาธิการตอบรับการพิจารณาเบื้องต้นและตรวจสอบรูปแบบการเขียนตามแนวทางที่วารสารกำหนดเรียบร้อยแล้ว หลังจากการชำค่าธรรมเนียมดังกล่าว ทางกองจัดการฯ จะดำเนินการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาบทความต่อไป

Announcements

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (2024): (มกราคม - เมษายน 2567)
					ดู ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (2024): (มกราคม - เมษายน 2567)
เผยแพร่แล้ว: 2024-04-23

ฉบับเต็ม

บทบรรณาธิการ

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

Indexed in tci