Published: 2018-02-01

การประเมินกิจกรรมทางน้ำของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เกาะล้าน

ฉัตรีกานต์ ทองประดา, สุชนนี เมธิโยธิน, กชพร นรมาตย์, อำนาจ สาลีนุกูล

161-172