ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานทางบัญชีและประสิทธิภาพการตัดสินใจของธุรกิจSMEs ในจังหวัดมหาสารคาม

Main Article Content

ญาณินท์ ตั้งภิญโญพุฒิคุณ
ณรัฐวรรณ มุสิก

Abstract

บทคัดย่อ


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานทางบัญชีและประสิทธิภาพการตัดสินใจของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานทางการบัญชีทั้ง 4มิติ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจ ทั้ง 2 มิติ โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารธุรกิจ SMEs ในจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 312 ราย และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่    t-test F-test (ANOVA  และ MANOVA) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ


ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารธุรกิจ SMEs ในจังหวัดมหาสารคาม มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการบัญชีโดยรวมและเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการจัดการทำเอกสาร การจดบันทึกทางการบัญชี การจำแนกหมวดหมู่ข้อมูล และการสรุปผลข้อมูล และผู้บริหารธุรกิจ SMEs ในจังหวัดมหาสารคาม มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับประสิทธิภาพการตัดสินใจโดยรวมและเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านการตัดสินใจในเวลา และด้านคุณภาพการตัดสินใจ


จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลกระทบ พบว่า การปฏิบัติงานทางการบัญชี ด้านการจัดการทำเอกสาร การจดบันทึกทางการบัญชี การจำแนกหมวดหมู่ข้อมูล และการสรุปผลข้อมูล มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกประสิทธิภาพการตัดสินใจ ด้านการตัดสินใจในเวลา และด้านคุณภาพการตัดสินใจ


 


ABSTRACT


 The purpose of this research is to examine the relationship between accounting practices and decision making efficiency of small and medium-sized enterprises: SMEs in Maha Sarakham province. This research also tested the effect of the accounting practices in 4 dimensions on the decision making efficiency in 2 dimensions. This research was employ the questionnaire to correct the data and the statistics OLS regression analysis by statistical package for the social science (SPSS) to test Multiple Correlation, and Multiple Regression Analysis was used to test research hypotheses. The questionnaire was sent directly to the manager of the Small and Medium-Sized Enterprises: SMEs in Maha Sarakham Province.


 The results of this research survey of 312 usable questionnaires find that the overall of accounting practices have effect of the decision making on the Small and Medium-Sized Enterprises: SMEs in Maha Sarakham Province.


 According to the results of the correlation between accounting practices and decision making efficiency, found that all the variable have correlation.

Article Details

How to Cite
ตั้งภิญโญพุฒิคุณ ญ., & มุสิก ณ. (2018). ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานทางบัญชีและประสิทธิภาพการตัดสินใจของธุรกิจSMEs ในจังหวัดมหาสารคาม. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 12(2), 107–122. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/110803
Section
บทความวิจัย