คณะกรรมการบริหาร

 

   
 
กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์

บรรณาธิการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร  ศรีจำปา                       

 มหาวิทยาลัยบูรพา

กองบรรณาธิการกลั่นกรองบทความ

 

ศาสตราจารย์ ดร.ตรีทศ   เหล่าศิริหงส์ทอง                           

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.นภดล   ร่มโพธิ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     

ศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์   ปราณีตพลกรัง

กองทัพอากาศ

รองศาสตราจารย์ ดร.ไตรรัตน์    โภคพลากรณ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ไตรรัตน์   จารุทัศน์    

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์  ปานมณี   

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.บรรพต  วิรุณราช   

มหาวิทยาลัยบูรพา

รองศาสตราจารย์ ดร.เรณา  พงษ์เรืองพันธุ์

มหาวิทยาลัยบูรพา

รองศาสตราจารย์ ดร.วินิต  ชินสุวรรณ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ศิริชัย  พงษ์วิชัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ   บูรณพิร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา   เจียมศรีพงษ์  

มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ลีลาสันติธรรม

มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล   จิราพงษ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤช   จริณโท                  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พรต   ฉัตราภรณ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริศ   ศรสรยุทธ์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ   บุณยเนตร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยอดยิ่ง  ธนทวี

มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐวุฒิ   รู้แทนคุณ

มหาวิทยาลัยสยาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัชญ์   ครุจิต

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชนนี   เมธิโยธิน

มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร.กฤษดา  ชียรวัฒนสุข

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดร.ณภัคอร  ปุณยภาภัสสร

มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร.ทักษญา  สง่าโยธิน

มหาวิทยาลัยบูรพา

พลตรี ดร.ธนณัฐ    ยังเฟื่องมนต์

กองทัพบก

ดร.บวรนันท์   ทองกัลยา  

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

ดร.ยิ่งยศ  โชคชัยวรรัตน์

มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร.วัชระ  ยาคุณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ดร.ศักดิ์ชาย   จันทร์เรือง

มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร.เสรี   ศุภราทิตย์ 

คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

 กองบรรณาธิการต้นฉบับ

 

 ดร.กชพร    นรมาตย์

 มหาวิทยาลัยบูรพา

 ดร.ชนิสรา   แก้วสวรรค์

 มหาวิทยาลัยบูรพา

 ดร.นุจรีย์   ภาคาสัตย์

 มหาวิทยาลัยบูรพา

 ดร.นพดล  เดชประเสริฐ

 มหาวิทยาลัยบูรพา

 ดร.ศุภสิทธิ์   เลิศบัวสิน   

 มหาวิทยาลัยบูรพา

 

 

 บรรณาธิการฝ่ายศิลป์

 

 ดร.ธีทัต                                     ตรีศิริโชติ

 มหาวิทยาลัยบูรพา

 นายศรายุทธ                               โชคชัยวรรัตน์

 มหาวิทยาลัยบูรพา

 ฝ่ายประสานงานทั่วไป

 

 นางสาวยุพดี                              มณีรัตนากรณ์

 มหาวิทยาลัยบูรพา

 นางสาวทิวาวรรณ                      ศรีสวัสดิ์  

 มหาวิทยาลัยบูรพา